Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Απόφαση ΕΚ 1/509/15.5.2009 “Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών” (ΦΕΚ 1076/Β/4.6.2009)