Παρατηρήσεις ΣΜΕΧΑ για το φορολογικό νομοσχέδιο

Στα πλαίσια της διαβούλευσης για το φορολογικό νομοσχέδιο και της σημερινής συνάντησης (15.30) για το ίδιο θέμα, ο Σύνδεσμός μας υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών τις κάτωθι προτάσεις/σχόλια:

 

 

  • O φόρος υπεραξίας πρέπει να καταργηθεί και όχι να ανασταλεί. Σε συνεργασία το Υπουργείο, οι άλλοι φορείς της αγοράς και  ο ΣΜΕΧΑ μπορούν να βρούν την καλύτερη πρόταση ανάλογα με τα ισχύοντα στο εξωτερικό, όπως π.χ. στην Ολλανδία. Γιατί πρέπει να καταργηθεί: Μεταξύ πολλών άλλων που έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν, το ελληνικό Χρηματιστήριο έχει έλλειμμα όγκου συναλλαγών, σημαντικό κριτήριο για την ενεργοποίηση των αλλοδαπών επενδυτών. Οι επενδυτές-παίκτες που πραγματοποιούν καθημερινά ή σε βραχυπρόθεσμα χρονικά διαστήματα, αγοραπωλησίες μετοχών, δίνουν ρευστότητα στο σύστημα και αυξάνουν τους όγκους συναλλαγών.  Αν τεθεί φόρος υπεραξίας, τότε ο κίνδυνος μεγιστοποιείται και θα αποτρέψει τους παραπάνω βραχυπρόθεσμους παίκτες να πραγματοποιούν συναλλαγές και θα υπάρξουν στρεβλώσεις στις τιμές.  Ο φόρος υπεραξίας θα ζημιώσει πολλαπλάσια το Χρηματιστήριο και την Εθνική Οικονομία.  Επιπλέον ο φόρος υπεραξίας δεν θα καταβάλλεται από τους επενδυτές που προέρχονται από χώρες που η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης. Στην Ολλανδία φόρο υπεραξίας πληρώνουν μόνο όσοι μέτοχοι έχουν πάνω από 5% της εισηγμένης εταιρίας, που είναι και το δίκαιο σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου δεν πληρώνουν οι μεγάλοι μεγαλομέτοχοι αφού παρακρατούν τις μετοχές πάνω από 12 μήνες και θα  πληρώνουν μόνο οι μικροί επενδυτές.

 

  • Ο συντελεστής παρακράτησης μερισμάτων 25% είναι ιδιαίτερα υψηλός και δεν ενθαρρύνει τους επενδυτές την ίδια στιγμή που όλοι επιθυμούν νέες επενδύσεις στη χώρα. Όπως πριμοδοτείται με ειδικό φορολογικό καθεστώς το εισόδημα από καταθέσεις, ομόλογα, αμοιβαία κλπ, νομίζουμε ότι και το εισόδημα από το επιχειρείν πρέπει να υποστηριχθεί διότι συμβάλλει πιο ενεργά από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες στην δημιουργία εισοδήματος και στην αύξηση του ΑΕΠ από το οποίο αντλούνται φορολογικά έσοδα και δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η βασική οικονομική αρχή αναλογικότητας του κινδύνου σε σχέση με την απόδοση διαστρεβλώνεται αφού η απόδοση της ακίνδυνης κατάθεσης είναι 10% ενώ της επικίνδυνης τοποθέτησης σε μετοχές 40% στην πράξη (20% στην εταιρία και 25% στη διανομή). Επίσης, τον φόρο διανομής στην πράξη δεν θα πληρώσουν οι εταιρίες από χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης και έτσι θα δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός ομοειδών επιχειρήσεων στην Ελλάδα αναλόγως της μετοχικής σύνθεσης με δυσμενή μεταχείριση των Ελλήνων.

 

  • Θα πρέπει να διευκρινισθεί αν η παρακράτηση 25% εφαρμόζεται και επί πίστωσης ή εξαγωγής κερδών από το Ελληνικό υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης στο κεντρικό στην αλλοδαπή. Δεν θα πρέπει να γίνεται εφόσον είναι μέρισμα και η έννοια του μερίσματος δεν καλύπτει την περίπτωση αυτή αλλά νομίζουμε ότι είναι σκόπιμο να αποσαφηνισθεί.

 

  • Ο θεσμός της φορολογικής διαιτησίας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός για το Δημόσιο εφόσον ζητηθεί από το φορολογούμενο, και θα πρέπει ταυτόχρονα να καταργηθεί ο παράλληλος θεσμός της διοικητικής επίλυσης.  Ο ΣΜΕΧΑ πιστεύει ότι τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν την ανεξάρτητη φορολογική διαιτησία δεν θα πρέπει να προέρχονται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα αλλά από άτομα εγνωσμένου κύρους στα φορολογικά θέματα, όπως εξειδικευμένους δικαστικούς, πανεπιστημιακούς, κλπ.  και από επαγγελματικούς φορείς όπως ορκωτοί ελεγκτές, δικηγόροι, φοροτεχνικοί, εφόσον εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία σε υποθέσεις που χειρίζονται.

 

  • Ο φόρος 0,15% επί των πωλήσεων εισηγμένων μετοχών θα πρέπει να διατυπωθεί ότι δεν ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2011 έως έναρξης εφαρμογής επιβολής του 0,20%. Ο συντελεστής 0.20% να εφαρμοσθεί από την 1η του μηνός που ακολουθεί το μήνα που θα δημοσιευθεί ο νέος νόμος στο ΦΕΚ και να παρακρατείται και να αποδίδεται από την ΕΧΑΕ όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

 

  • Ο φόρος επί των πωλήσεων δημιουργεί πλεονέκτημα υπέρ ξένων εταιρειών που μεσολαβούν για πράξεις αγοραπωλησίας μετοχών σε ξένα χρηματιστήρια χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα.  Θα πρέπει να υπάρξει διάταξη ώστε να ορισθεί φορολογικός αντιπρόσωπος για την απόδοση του εν λόγω φόρου στην Ελλάδα από τις εταιρίες αυτές εκτός εάν το Υπουργείο προτιμήσει το μηδενισμό του φόρου για ξένες μετοχές για όλους.  

 

  • Να ολοκληρωθεί η αλλαγή που θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 3842/2010 για τους φορολογικούς ελέγχους με την έκδοση πιστοποιητικού ορκωτού ελεγκτή με πρόβλεψη ότι α) προαιρετικά μπορεί να ενταχθεί οποιαδήποτε επιχείρηση (υποχρεωτικά είναι οι ΑΕ και ΕΠΕ που ελέγχονται από ορκωτούς) και β) εάν το πιστοποιητικό δεν έχει παρατηρήσεις, η χρήση να περαιώνεται εκτός αν στο διάστημα παραγραφής που προβλέπει ο ΚΦΕ προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία ή από ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων.

 

  • Κατάργηση του εξωλογιστικού προσδιορισμού και αλλαγή του συστήματος προστίμων και προσαυξήσεων σε φορολογικές παραβάσεις. Σε περιπτώσεις που ο φόρος δεν έχει πληρωθεί να επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό του φόρου (προτείνεται 15-20%) το οποίο δεν θα μειώνεται αν υπάρξει διοικητική επίλυση της διαφοράς, η δε προσαύξηση του φόρου να γίνεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τόκο υπερημερίας.  Σε περίπτωση οικιοθελούς εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης το πρόστιμο να μειώνεται ανάλογα με τη χρονική απόσταση από την ημερομηνία που έπρεπε να καταβληθεί ο φόρος, ο δε τόκος υπερημερίας να επιβάλλεται κανονικά. 

 

  • Επανεξέταση της έννοιας των εκπιπτόμενων δαπανών. Καθιέρωση γενικής αρχής (παραγωγικότητα δαπάνης) και κατάρτιση λίστας των μη εκπιπτόμενων που θα επικαιροποιούνται. Επανεξέταση και επανακαθορισμός ορίων για μερικές από τις εκπιπτόμενες δαπάνες για τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών (πχ ασφάλιστρα προσωπικού,  έξοδα φιλοξενίας πελατών, κλπ).