Προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού

Απόφαση ΕΚ 61/524/28.9.2009 “Προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού” (ΦΕΚ 2319/Β/3.11.2009)