Καταστατικό

Ιστορικό…

Παρουσίαση του κωδικοποιημένου καταστατικού του Σωματείου “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ” όπως διαμορφώθηκε μετά τις επελθούσες κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24/11/1997 τροποποιήσεις των άρθρων του…

Ιδρύεται Σωματείο – Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ” και με έδρα την πόλη της Αθήνας, διέπεται δε από τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, του Ν. 1712/1987 και συμπληρωματικά τις σχετικές του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΔΡΑ

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

1. Γενικοί Σκοποί: Γενικοί σκοποί του Συνδέσμου είναι : α) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος επικοινωνίας και αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των μελών του, προς όφελος της Κεφαλαιαγοράς. β) Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη των θεμάτων, που ενδιαφέρουν τα μέλη των Χρηματιστηρίων Αθηνών, που συμβάλλει στην ανάπτυξή τους και που ανταποκρίνεται σε επιμέρους λειτουργίες τους. γ) Η προβολή του χρηματιστηριακού θεσμού, για να καταστεί συνείδηση μεταξύ του ευρύτερου κοινού, η σημασία του σε μία ελεύθερη και αναπτυσσόμενη κοινωνία.

2. Ειδικοί Σκοποί: Μέσα στο πλαίσιο των γενικών σκοπών της προηγούμενης παραγράφου, ειδικότεροι σκοποί του Συνδέσμου είναι :

  1. Η μελέτη, προβολή και υποστήριξη των θεμάτων που αφορούν τις οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές και την κεφαλαιαγορά και που η αντιμετώπισή τους συμβάλλει στην ανάπτυξη.
  2. Η εκπροσώπηση των μελών του Συνδέσμου (σε συμβούλια, επιτροπές, οργανισμούς, επιμελητήρια κλπ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος.
  3. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων ενημέρωσης των μελών του πάνω σε θέματα που τα αφορούν, κυρίως με τη δημιουργία κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων.
  4. Η εξέταση των νόμων και αποφάσεων της Πολιτείας και των Αρχών, που αφορούν τα μέλη καθώς και των επιπτώσεων από την εφαρμογή τους και την υποβολή ανάλογων εισηγήσεων όταν τούτο απαιτείται.
  5. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την άσκηση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αφορούν στις κεφαλαιαγορές, καθώς και για την προσαρμογή προς τις κοινοτικές ρυθμίσεις.
  6. Η καθιέρωση ομοιομορφίας στους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και ο διαρκής εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή τους στη διεθνή πρακτική.
  7. Η προώθηση νέων μορφών επενδυτικών υπηρεσιών και προϊόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τον εκσυγχρονισμό των συναλλαγών και την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, με την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της τεχνολογίας και των εμπειριών του διεθνούς συστήματος.
  8. Η προώθηση των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και των ελληνικών οργανωμένων αγορών στον χώρο της κεφαλαιαγοράς.
  9. Η προώθηση ενεργειών για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των υπαλλήλων των μελών, με την ανάπτυξη κάθε μορφής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώνονται στο εσωτερικό και το εξωτερικό, την έκδοση κατάλληλων βοηθημάτων και συγγραμμάτων και την υποβοήθηση για τη δημιουργία των κατάλληλων προς το σκοπό αυτό οργάνων.
  10. Η ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου σε θέματα κοινωνικά, εργασιακά και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
  11. Η συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και με την ενθάρρυνση μελετών, την υπόδειξη συγκεκριμένων μέτρων προς τις Αρχές και τους συλλογικούς φορείς και την πρόωθηση συνεργασιών με αυτούς.
  12. Η συνεργασία με ενώσεις μελών χρηματιστηρίων άλλων χωρών, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τους διεθνείς οργανισμούς που έχουν ως αντικείμενο την προώθηση θεμάτων της κεφαλαιαγοράς, με σκοπό την προώθηση των θέσεων του Συνδέσμου και των μελών του και την διασύνδεσή του με το διεθνές περιβάλλον.

3. Μέσα: Ο Σύνδεσμος επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, τους σκοπούς που περιγράφονται στις προηγούμενες δύο παραγράφους.

Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Κατηγορίες: Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, συνδεδεμένα και επίτιμα, σύμφωνα με τους ορισμούς των επομένων παραγράφων.
 2. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι: i) Τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών. ii) Τα μέλη του Χρηματιστηρίου Παραγώγων.
 3. Συνδεδεμένα μέλη είναι δυνατόν να είναι οι υπόλοιπες ΕΠΕΥ του άρθρου 27 του Ν. 2396/96 που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του τακτικού μέλους. Τα Συνδεδεμένα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν όμως να εκφράζουν τις απόψεις τους στα όργανα του Συνδέσμου.
 4. Επίτιμα μέλη είναι δυνατόν να ανακηρυχθούν προσωπικότητες που πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην προσπάθεια για την ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού και της κεφαλαιαγοράς γενικότερα στην Ελλάδα.

Β. ΕΙΣΔΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Τακτικών: Για την εισδοχή ενός τακτικού μέλους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, καθώς και δήλωση του νέου μέλους ότι αποδέχεται το καταστατικό του Συνδέσμου καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αυτός ισχύει και θα συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των οργάνων του Συνδέσμου (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση, Επιτροπή Δεοντολογίας).
 2. Συνδεδεμένων: Για την εισδοχή ενός συνδεδεμένου μέλους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, καθώς και δήλωση του νέου μέλους ότι αποδέχεται το καταστατικό του Συνδέσμου καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αυτός ισχύει και θα συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των οργάνων του Συνδέσμου (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση, Επιτροπή Δεοντολογίας).
 3. Επιτίμων: Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται κανείς με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3ο

ΜΕΛΗ

Άρθρο 4ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου με τους νομίμους εκπροσώπους τους δικαιούνται και υποχρεούνται:

 1. Να μετέχουν στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου και ιδιαίτερα στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, παίρνοντας μέρος στις συζητήσεις και ψηφοφορίες.
 2. Να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου γενικά και να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων των καταστατικών οργάνων του.
 3. Να εκλέγουν τα καταστατικά όργανα του Συνδέσμου και να εκλέγονται σ’αυτά.
 4. Να καταβάλουν τακτικά και έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στο Σύνδεσμο και να γνωστοποιούν χωρίς καθυστέρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε αλλαγή της επαγγελματικής τους διεύθυνσης.
 5. Να τηρούν το Καταστατικό και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων του Συνδέσμου, να καταβάλλουν δε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή και επίτευξη των σκοπών του.

Τα δικαιώματα τακτικού μέλους του Συνδέσμου αναστέλλονται, αν το μέλος δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, με συνέπεια να μην υπολογίζεται στον αριθμό των μελών για τη απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων, την ψηφοφορία και τη λήψη αποφάσεων.

Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο, με έγγραφη δήλωσή του, που γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε το μέλος διαγράφεται, από το Μητρώο των μέλων του Συνδέσμου και η διαγραφή οριστικοποιείται κατά την πρώτη, μετά την γνωστοποίηση της έγγραφης δήλωσης, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6ο

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

Αποβολή μέλους επιτρέπεται, με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου όταν το μέλος:

α) Παραβαίνει το Καταστατικό ή δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις ή ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Συνδέσμου.
β) Καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το Σύνδεσμο, για δύο συνεχή χρόνια.
γ) Πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του ως μέλος του Σωματείου.
δ) Υποπέσει σε άλλο σπουδαίο παράπτωμα ή συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος.

Την αποβολή εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών του Συνδέσμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση υποχρεούνται να ακούσουν προηγούμενα το μέλος, του οποίου ζητείται η αποβολή, για τις αποδιδόμενες σ’αυτό παραβάσεις ή παραπτώματα.

Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση σ’αυτό της σχετικής απόφασης, να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Το μέλος που αποχωρεί ή αποβάλλεται διαγράφεται από το μητρώο των μελών του Συνδέσμου και δεν έχει δικαίωμα στην περιουσία του Συνδέσμου, ευθύνεται όμως για την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς αυτό για όσο χρόνο διετέλεσε μέλος.

Η επανεγγραφή επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση καθυστερήσεως της συνδρομής ή παραιτήσεως από την ιδιότητα του μέλους και γίνεται με αίτηση του μέλους που διαγράφηκε και η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή των οφειλομένων συνδρομών κτλ. μαζί με την προσαύξηση μέχρι το μισό της συνολικής οφειλής, που οριζέται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Άρθρο 8ο

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οργανα Διοίκησης του Σωματείου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών του (Γ.Σ.)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Συνέλευση: Η Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
 2. Σύνθεση:
  α) Η Συνέλευση απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των τακτικών μελών του Συνδέσμου, που έχουν εκπληρώσει όλες τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό οικονομικές υποχρεώσεις τους στο Σύνδεσμο.
  β)Τα συνδεδεμένα μέλη δύνανται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 3. Εκπρόσωποι νομικών προσώπων. Κάθε νομικό πρόσωπο-μέλος, με έγγραφό του στο Σύνδεσμο, μετά την εισδοχή του, ορίζει τον εκπρόσωπό του στη Συνέλευση, που πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ή ο Γενικός Διευθυντής, που δεσμεύει με την υπογραφή του το μέλος.
 4. Αντικατάσταση εκπροσώπων. Τα νομικά πρόσωπα-μέλη, για τα οποία γίνεται λόγος στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν ελεύθερα και οποτεδήποτε, να αντικαταστήσουν τον εκπρόσωπό τους στη Συνέλευση. Η αντικατάσταση αυτή έχει ισχύ από την επόμενη ημέρα, που το σχετικό γι’αυτή έγγραφο θα περιέλθει στο Σύνδεσμο.

Β) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Γενικές: Η Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοικήσεως και έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να τα παύει.
 2. Ειδικές: Στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης ανήκουν:
  α) Η εκλογή των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας.
  β) Η έγκριση του ετήσιου ισολογισμού, των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της ετήσιας Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  γ) Η αυξομείωση των τακτικών και η επιβολή ή αποδοχή ειδικών εκτάκτων εισφορών.
  δ) Η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Δεοντολογίας και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  ε) Η απονομή του τίτλου του Επίτιμου μέλους ή Επίτιμου Προέδρου του Συνδέσμου.
  στ) Η προηγούμενη έγκριση για απόκτηση από το Σύνδεσμο λόγω επαχθούς αιτίας ακινήτων με αξία που ξεπερνά το άθροισμα των συνδρομών όλων των μελών 2 τουλάχιστον μηνών.
  ζ) Η αποδοχή κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπον και αποδοχή κληρονομιών.
  η) Η τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Συνδέσμου.
  θ) Η λήψη απόφασης για εκούσια διάλυση του Συνδέσμου και θέση αυτού σε εκκαθάριση, και για την τύχη της καθαρής περιουσίας του, σύμφωνα με το νόμο, μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως.

Γ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Σύγκληση: Η Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικά τουλάχιστο κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος του μηνός Απριλίου, για ακρόαση της Διοικήσεως, που είναι υποχρεωμένη να εκθέσει τα πεπραγμένα της για το έτος που διέρρευσε, και να υποβάλλει προς έγκριση τον απολογισμό του έτους, που έληξε και , έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου το ένα πέμπτο τουλάχιστο, των τακτικών μελών του Συνδέσμου, με έγγραφη αίτηση, που αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά το αργότερο εντός εικοσαημέρου, εφαρμοζομένων των διατάξεων της επόμενης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
 2. Πρόσκληση: Η Συνέλευση συνέρχεται με έγγραφη ατομική πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποστέλλεται σε κάθε μέλος, πριν από οκτώ τουλάχιστον ημέρες και που περιέχει απαραίτητα τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της συνεδριάσεως, καθώς και μνεία των οριζομένων από τη παράγραφο 4. Μια απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στη πρόσκληση είναι άκυρη εκτός εάν άλλως αποφασίσει η Συνέλευση.
 3. Εκπροσώπηση: Κάθε μέλος της Συνελεύσεως δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί σε αυτή από άλλο μέλος, πλην του εκπροσώπου που έχει ορισθεί από το μέλος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9Α του παρόντος καταστατικού. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κωλύμματος του εκπροσώπου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο του μέλους μπορεί να ορίσει τον αντικαταστάτη του για την συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση που υφίσταται το κώλυμμα, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του μέλους ή ο Γενικός Διευθυντής, που δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία, με ειδική εξουσιοδότηση, που απευθύνεται στο Πρόεδρό της και κατατίθεται σε αυτόν, πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως. Ο εκπρόσωπος αυτός έχει στη Συνέλευση όλα τα δικαιώματα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό του εκπροσωπούμενου μέλους, το οποίο θεωρείται παρόν.
 4. Ημερήσια Διάταξη: Η ημερήσια διάταξη της Συνελεύσεως καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη περίπτωση συγκλήσεως της Συνελεύσεως σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση του ενός πέμπτου των τακτικών μελών, η ημερήσια διάταξη δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνει θέματα άλλα, εκτός από τα αναφερόμενα στο έγγραφο των αιτούντων προς το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα για θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν αποφασίσει άλλως η ίδια.
 5. Απαρτία:
  α) Στη πρώτη συνέλευση των μελών του Συνδέσμου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία στη πρώτη συνέλευση των μελών, συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια θέματα με γενική πρόσκληση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Στη δεύτερη αυτή συνέλευση απαιτείται παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, καλείται και τρίτη συνέλευση με την ίδια διαδικασία και μέσα στις ίδιες προθεσμίες, με γενική μόνο πρόσκληση, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
  β) Κατ’εξαίρεση για τροποποίηση του Καταστατικού, για αποδοχή κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπο και για λήψη αποφάσεως για διάλυση του Συνδέσμου, απαιτείται, πάντοτε, η απαρτία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 6. Εκλογή Προεδρείου: Οταν αρχίσει η συνεδρίαση της Συνελεύσεως, προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα ένα από τα μέλη του, που παρίστανται. Μετά από τη διαπίστωση της απαρτίας και τον έλεγχο της τηρήσεως των διατυπώσεων της συγκλήσεως της Συνελεύσεως, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τα μέλη της να αναδείξουν με ανάταση του χεριού, τον οριστικό Πρόεδρο, ένα Γραμματέα και τρείς Εφόρους, προκειμένου να συγκροτηθεί εφορευτική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και τη είσοδό της στην Ημερήσια Διάταξη, διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορια και, όταν εξαντληθούν τα θέματα, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών. Ο Γραμματέας τηρεί και υπογράφει τα πρακτικά.
 7. Τρόπος λήψης αποφάσεων: Εκτός από τις αποφάσεις του έκτου εδαφίου, κάθε άλλη απόφαση της Συνελεύσεως λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορια ή με ανάταση του χεριού, ουδέποτε όμως με βοή. Κατ’εξαίρεση οι αποφάσεις που αναφέρονται σε
  α) εκλογή συλλογικών οργάνων,
  β) θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά,
  γ) έγκριση της ετήσιας λογοδοσίας,
  δ) επιβολή έκτακτων εισφορών,
  ε) τροποποίηση του Καταστατικού,
  στ) συγχώνευση και
  ζ) ίδρυση ενώσεως, προσχώρηση, αποχώρηση από αυτή του Συνδέσμου, λαμβάνονται έγκυρα μόνο με μυστική ψηφοφορία.
 8. Απαιτούμενη πλειοψηφία:
  α) Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς Συνέλευση των μελών, εάν όλα τα μέλη δηλώσουν έγγραφα τη συναίνεση τους σε μια πρόταση,
  β) κατ’εξαίρεση για λήψη αποφάσεως για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του Συνδέσμου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Για την αποδοχή από το Σύνδεσμο κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπο απαιτείται πλειοψηφία του μισού τουλάχιστο αριθμού του συνόλου των ενεργών μελών του.
  γ) Τέλος, για τη λήψη αποφάσεως για μεταβολή του σκοπού του Συνδέσμου, απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών, οπότε η συναίνεση των απόντων δίνεται έγγραφα.
 9. Ακυρότητα αποφάσεων: Μια απόφαση της Συνελεύσεως, που αντίκειται στο νόμο ή το Καταστατικό κηρύσσεται άκυρη, με αίτηση μελών, που αποτελούν τουλάχιστο το ένα πέμπτο του όλου αριθμού των γραμμένων μελών. Η αίτηση υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο της περιφερείας του σωματείου ή της Ενώσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από τη λήξη της Συνελεύσεως. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου μπορεί να εκκληθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, μέσα σε δέκα ημέρες, από την επίδοσή της.
 10. Πρακτικά: Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνελεύσεως καταχωρούνται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών, αριθμημένο και θεωρημένο από την εποπτεύουσα Αρχή, και υπογράφονται από το Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνελεύσεως.

Άρθρο 9ο

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α) ΕΚΛΟΓΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Σύνθεση: Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) αιρετά μέλη, δηλαδή: από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο – Αναπληρωτή του Προέδρου, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρείς Συμβούλους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικοί Διευθυντές των τακτικών μελών του Συνδέσμου, που δεσμεύουν με την υπογραφή τους τις εταιρίες, διαθέτουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν γνωστοποιήσει έγγραφα, στο Σύνδεσμο, τρείς ημέρες πριν από τη Συνέλευση, την υποψηφιότητά τους. Είναι δυνατόν η Συνέλευση να δεχθεί υποψηφιότητα που υποβάλλεται σε εκείνη την ίδια ημέρα.
 2. Η ανακήρυξη των υποψηφίων, που έχουν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, για εκλογή, γίνεται από το Διοικητικό συμβούλιο, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή του, πριν από τη Συνέλευση, που καλείται για αρχαιρεσίες. Ο σχετικός κατάλογος των υποψηφίων παραδίδεται από το Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, στον Πρόεδρο της Συνέλευσης και εκφωνείται από αυτόν στην Συνέλευση.
 3. Για να εκλεγεί κανείς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, πρέπει το νομικό πρόσωπο-μέλος, του οποίου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ή Γενικός Διευθυντής και το δεσμεύει με την υπογραφή του, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. Α1, να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο Σύνδεσμο.
 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση. Εκλέγονται οι κατά σειρά επτά (7) πρώτοι που πλειοψήφισαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για την έβδομη θέση. Οι λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί.
 5. Κωλύματα Εκλογής: Δεν μπορεί να εκλεγεί κάποιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου αν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.
 6. Θητεία: Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για τρία χρόνια. Κάθε μέλος μπορεί να επανεκλεγεί για όσο χρόνο ορίζει ο νόμος.
 7. Εκπτωση:
  α) Εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου:

  αα) όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.
  αβ) όποιος καταδικάσθηκε αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που προβλέπεται από το νόμο, ότι συνεπάγονται αυτοδίκαιη έκπτωση, εκτός αν αποκατασταθεί και όποιος καταδικάσθηκε αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που προβλέπονται από το νόμο, ότι συνεπάγονται ισόβια έκπτωση.
  αγ) όποιος σύμβουλος ανακλήθηκε από τη Συνέλευση.

  β) Εκπίπτει, αλλά μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από την ιδιότητα του μέλους της Διοικήσεως του Συνδέσμου:

  βα) όποιος χάσει την ιδιότητα, που σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. Α1, είναι απαραίτητη για να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.
  ββ) όποιος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέλους του Συνδέσμου, εφ’όσον το τελευταίο διαγράφηκε ή παραιτήθηκε από το Σύνδεσμο.

  γ) Εκπίπτει, αλλά μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως από την ιδιότητα του μέλους της Διοικήσεως του Συνδέσμου, όποιος του έχει επιβληθεί η ποινή εκπτώσεως από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν προτάσεως για την επιβολή της ποινής αυτής από την Επιτροπή Δεοντολογίας.

 8. Παραίτηση: Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε από την ιδιότητα αυτή, με απλή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο. Αυτός που παραιτήθηκε, παύει να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από την επόμενη ημέρα, που η πιο πάνω δήλωσή του περιήλθε στον Σύνδεσμο.
 9. Ελλειψη: Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως ή θανάτου ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτοί αντικαθίστανται με τους κατά σειρά επιλαχόντες αναπληρωματικούς.
  Περιορισμοί μελών διοικήσεως: Τα αιρετά μέλη της Διοικήσεως του Συνδέσμου δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με αυτόν συμβάσεις, που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής, για προσφορά κάθε είδους άλλων υπηρεσιών ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους, για την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής στο Σύνδεσμο.

Β) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Γενικές: Η Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοικήσεως και έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να τα παύει.
 2. Ειδικές: Στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης ανήκουν:
  α) Η εκλογή των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας.
  β) Η έγκριση του ετήσιου ισολογισμού, των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της ετήσιας Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  γ) Η αυξομείωση των τακτικών και η επιβολή ή αποδοχή ειδικών εκτάκτων εισφορών.
  δ) Η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Δεοντολογίας και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  ε) Η απονομή του τίτλου του Επίτιμου μέλους ή Επίτιμου Προέδρου του Συνδέσμου.
  στ) Η προηγούμενη έγκριση για απόκτηση από το Σύνδεσμο λόγω επαχθούς αιτίας ακινήτων με αξία που ξεπερνά το άθροισμα των συνδρομών όλων των μελών 2 τουλάχιστον μηνών.
  ζ) Η αποδοχή κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπον και αποδοχή κληρονομιών.
  η) Η τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Συνδέσμου.
  θ) Η λήψη απόφασης για εκούσια διάλυση του Συνδέσμου και θέση αυτού σε εκκαθάριση, και για την τύχη της καθαρής περιουσίας του, σύμφωνα με το νόμο, μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως.

Γ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Σύγκληση: Η Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικά τουλάχιστο κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος του μηνός Απριλίου, για ακρόαση της Διοικήσεως, που είναι υποχρεωμένη να εκθέσει τα πεπραγμένα της για το έτος που διέρρευσε, και να υποβάλλει προς έγκριση τον απολογισμό του έτους, που έληξε και , έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου το ένα πέμπτο τουλάχιστο, των τακτικών μελών του Συνδέσμου, με έγγραφη αίτηση, που αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά το αργότερο εντός εικοσαημέρου, εφαρμοζομένων των διατάξεων της επόμενης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
 2. Πρόσκληση: Η Συνέλευση συνέρχεται με έγγραφη ατομική πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποστέλλεται σε κάθε μέλος, πριν από οκτώ τουλάχιστον ημέρες και που περιέχει απαραίτητα τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της συνεδριάσεως, καθώς και μνεία των οριζομένων από τη παράγραφο 4. Μια απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στη πρόσκληση είναι άκυρη εκτός εάν άλλως αποφασίσει η Συνέλευση.
 3. Εκπροσώπηση: Κάθε μέλος της Συνελεύσεως δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί σε αυτή από άλλο μέλος, πλην του εκπροσώπου που έχει ορισθεί από το μέλος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9Α του παρόντος καταστατικού. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κωλύμματος του εκπροσώπου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο του μέλους μπορεί να ορίσει τον αντικαταστάτη του για την συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση που υφίσταται το κώλυμμα, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του μέλους ή ο Γενικός Διευθυντής, που δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία, με ειδική εξουσιοδότηση, που απευθύνεται στο Πρόεδρό της και κατατίθεται σε αυτόν, πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως. Ο εκπρόσωπος αυτός έχει στη Συνέλευση όλα τα δικαιώματα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό του εκπροσωπούμενου μέλους, το οποίο θεωρείται παρόν.
 4. Ημερήσια Διάταξη: Η ημερήσια διάταξη της Συνελεύσεως καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη περίπτωση συγκλήσεως της Συνελεύσεως σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση του ενός πέμπτου των τακτικών μελών, η ημερήσια διάταξη δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνει θέματα άλλα, εκτός από τα αναφερόμενα στο έγγραφο των αιτούντων προς το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα για θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν αποφασίσει άλλως η ίδια.
 5. Απαρτία:
  α) Στη πρώτη συνέλευση των μελών του Συνδέσμου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία στη πρώτη συνέλευση των μελών, συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια θέματα με γενική πρόσκληση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Στη δεύτερη αυτή συνέλευση απαιτείται παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, καλείται και τρίτη συνέλευση με την ίδια διαδικασία και μέσα στις ίδιες προθεσμίες, με γενική μόνο πρόσκληση, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
  β) Κατ’εξαίρεση για τροποποίηση του Καταστατικού, για αποδοχή κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπο και για λήψη αποφάσεως για διάλυση του Συνδέσμου, απαιτείται, πάντοτε, η απαρτία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 6. Εκλογή Προεδρείου: Οταν αρχίσει η συνεδρίαση της Συνελεύσεως, προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα ένα από τα μέλη του, που παρίστανται. Μετά από τη διαπίστωση της απαρτίας και τον έλεγχο της τηρήσεως των διατυπώσεων της συγκλήσεως της Συνελεύσεως, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τα μέλη της να αναδείξουν με ανάταση του χεριού, τον οριστικό Πρόεδρο, ένα Γραμματέα και τρείς Εφόρους, προκειμένου να συγκροτηθεί εφορευτική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και τη είσοδό της στην Ημερήσια Διάταξη, διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορια και, όταν εξαντληθούν τα θέματα, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών. Ο Γραμματέας τηρεί και υπογράφει τα πρακτικά.
 7. Τρόπος λήψης αποφάσεων: Εκτός από τις αποφάσεις του έκτου εδαφίου, κάθε άλλη απόφαση της Συνελεύσεως λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορια ή με ανάταση του χεριού, ουδέποτε όμως με βοή. Κατ’εξαίρεση οι αποφάσεις που αναφέρονται σε
  α) εκλογή συλλογικών οργάνων,
  β) θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά,
  γ) έγκριση της ετήσιας λογοδοσίας,
  δ) επιβολή έκτακτων εισφορών,
  ε) τροποποίηση του Καταστατικού,
  στ) συγχώνευση και
  ζ) ίδρυση ενώσεως, προσχώρηση, αποχώρηση από αυτή του Συνδέσμου, λαμβάνονται έγκυρα μόνο με μυστική ψηφοφορία.
 8. Απαιτούμενη πλειοψηφία:
  α) Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς Συνέλευση των μελών, εάν όλα τα μέλη δηλώσουν έγγραφα τη συναίνεση τους σε μια πρόταση,
  β) κατ’εξαίρεση για λήψη αποφάσεως για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του Συνδέσμου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Για την αποδοχή από το Σύνδεσμο κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπο απαιτείται πλειοψηφία του μισού τουλάχιστο αριθμού του συνόλου των ενεργών μελών του.
  γ) Τέλος, για τη λήψη αποφάσεως για μεταβολή του σκοπού του Συνδέσμου, απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών, οπότε η συναίνεση των απόντων δίνεται έγγραφα.
 9. Ακυρότητα αποφάσεων: Μια απόφαση της Συνελεύσεως, που αντίκειται στο νόμο ή το Καταστατικό κηρύσσεται άκυρη, με αίτηση μελών, που αποτελούν τουλάχιστο το ένα πέμπτο του όλου αριθμού των γραμμένων μελών. Η αίτηση υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο της περιφερείας του σωματείου ή της Ενώσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από τη λήξη της Συνελεύσεως. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου μπορεί να εκκληθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, μέσα σε δέκα ημέρες, από την επίδοσή της.
 10. Πρακτικά: Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνελεύσεως καταχωρούνται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών, αριθμημένο και θεωρημένο από την εποπτεύουσα Αρχή, και υπογράφονται από το Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνελεύσεως.

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διαδικασία του παραπάνω άρθρου 10, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τριετής.

Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα, και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της, και τον Γραμματέα.

Εργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματτικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρησης των οικονομικών του Σωματείου. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και, κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Ολα τα όργανα του Σωματείου και κάθε μέλος του υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία, έγγραφα και στοιχεία που τηρούνται, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της. Ενα μήνα τουλάχιστον, προ της συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 10 ημέρες τουλάχιστον προ της Συνέλευσης. Η Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή, η Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή εντός των γραφείων του Σωματείου και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών από τα γραφεία του Σωματείου. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή δύο (2) από τα μέλη της ή το Δ.Σ. . Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε 5 ημέρες από την υποβολή της αίτησης, με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν τη συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από 2 συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

Άρθρο 11ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 12ο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους του Σωματείου (για τις ανώτερες Οργανώσεις που μετέχει), οι εκλογές για τα όργανα αυτά γίνονται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία προεδρεύει δικαστής που ορίζεται κατά τις διατάξεις των παρ. 3,4,5 και 6 του αρθρ. 11 του Ν. 1264/1982.

Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από δύο ακόμη μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση πριν από κάθε ψηφοφορία, για θέματα της προηγούμενης παραγράφου. Για την εκλογή αυτή εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού αυτού, περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Εφορετυτική Επιτροπή, δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.

Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ψηφοφορία γίνεται υποχρεωτικά με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του ψηφοφόρου, και με την καθιέρωση του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου και βάσει αυτού. Στο βιβλιάριο σημειώνεται, από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα του Σωματείου. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο καταχωρείται κατ’αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει, κατά την ψηφοφορία και τα συναφή με αυτή θέματα.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει από τους υποψήφιους, τους εκλεγέντες σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 10 για τα αντίστοιχα αξιώματα, και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.

Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Τα πρακτικά αυτά φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου.

 1. Οσα εκ των μελών μετέχουν σε Συλλογικά Οργανα κατόπιν υποδείξεως της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να εκφράζουν τις θέσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΕΧΑ.
 2. Σε περίπτωση που κάποιο εκ των παραπάνω μελών εκφράζει απόψεις που είναι καταφανώς αντίθετες με τις θέσεις του ΣΜΕΧΑ, η Γενική Συνέλευση μπορεί να του ζητήσει την παραίτησή του, ορίζοντας και τον αντικαταστάτη του.

Άρθρο 13ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 14ο

ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 1. Διάκριση: Μόνιμο όργανο της Διοικήσεως είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας. Λοιπά μόνιμα ή προσωρινά όργανα είναι όσα άλλα θα μπορούσε να συστήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για ειδικούς σκοπούς.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τα μέλη, τακτικά και συνδεδεμένα, υποβάλλονται ως προς την τήρηση όλων των κανόνων του κώδικα δεοντολογίας του ΣΜΕΧΑ στην κρίση της Επιτροπής Δεοντολογίας.

 1. Σύνθεση: Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από πέντε μέλη, που εκλέγονται για τρία χρόνια από την ίδια Συνέλευση των μελών, η οποία συγκαλείται για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, με σχετική πλειοψηφία από τα τακτικά μέλη του.
 2. Μέλη τιμωρηθέντα αποκλείονται επί τριετία τουλάχιστον.
 3. Λειτουργία : Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγουν τον Πρόεδρό τους και τον εισηγητή των θεμάτων. Τα μέλη που έχουν οποιαδήποτε σχέση με τις εκδικαζόμενες υποθέσεις αυτοεξαιρούνται και τη θέση τους καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
  Η διαδικασία εργασιών της Επιτροπής καθορίζεται από την ίδια μετά την συγκρότησή της. Εξάλλου η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει κανονισμό λειτουργίας της.
 4. Λήψη αποφάσεων – Επιβολή ποινών: Η Επιτροπή επιλαμβάνεται των υποθέσεων κατόπιν παραπομπής αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραπέμπει τις υποθέσεις είτε κατόπιν εγγράφου προσφυγής ενδιαφερομένου είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αναφοράς προς αυτό της Επιτροπής Δεοντολογίας, επιλαμβανομένης αυτεπαγγέλτως. Η Επιτροπή αφού μελετήσει τις καταγγελόμενες πράξεις και ακούσει τους παραπεμπόμενους ή τους εγκαλούμενους, ή οποιονδήποτε τρίτο κρίνει εκείνη, αποφαίνεται κατά πλειοψηφία και εκδίδει έγγραφη αιτιολογημένη απόφαση περί του αν συντρέχει παράβαση του γράμματος ή του πνεύματος του κώδικα, σε καταφατική δε περίπτωση αποφαίνεται και για την, εκ των ακολούθων ποινών, προσήκουσα στη συγκεκριμένη παράβαση την οποία προτείνει προς το Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ, ήτοι:
 1. Προφορική σύσταση του Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ
 2. Εγγραφη παρατήρηση του Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ
 3. Πρόστιμο μέχρι του 10πλασίου της μηνιαίας συνδρομής μέλους του ΣΜΕΧΑ
 4. Προσωρινή μέχρι τριών μηνών αναστολή της ιδιότητας του μέλους του ΣΜΕΧΑ
 5. Οριστική ανάκληση της ιδιότητας του μέλους του ΣΜΕΧΑ με καταχώρησή της στον Τύπο και κοινοποίησή της στο Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία προτείνεται σε περίπτωση υποτροπής σοβαρού παραπτώματος ή πράξεως μη επιδεχομένης επιείκιαν.
 6. Εάν πρόκειται για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΕΧΑ, έκπτωση από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ επιλαμβανόμενο των εισηγήσεων της Επιτροπής Δεοντολογίας, και δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών του, αποφασίζει κατά την κρίση του, μη δυνάμενο όμως να εκδώσει απόφαση αυστηρότερη εκείνης που προτείνεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Εάν το Δ.Σ. κρίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι ηπιοτέρα της πρεπούσης, μπορεί να επαναφέρει το θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας προς επανεξέταση.

6. Προσφυγή : Το Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ ανακοινώνει στα παραπεμπόμενα ή εγκαλούμενα μέλη τη ληφθείσα απόφαση, κατά της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στο Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ εντός 10ημέρου από της ανακοινώσεως της απόφασης, για επανεξέταση.
Της προσφυγής του μέλους επιλαμβάνεται από κοινού το Δ.Σ. και η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΜΕΧΑ. Η εν λόγω ολομέλεια, υπό την προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. ορίζει εισηγητή εκ των μελών της και αποφαίνεται με απόφασή της η οποία λαμβάνεται το βραδύτερο εντός 45 ημερών από της υποβολής της προσφυγής με πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των μελών της, και είναι τελεσίδικη.

7. Σε περίπτωση που κρίνεται μέλος Χρηματιστηρίου ή ΕΠΕΥ και μη μέλος του ΣΜΕΧΑ, τότε μετά τη διερεύνηση και την έκδοση απόφασης από την Επιτροπή Δεοντολογίας ότι συντρέχει παράβαση του Κώδικα, το Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ προβαίνει σε καταχώρηση της παράβασης του εν λόγω μέλους του Χ.Α.Α. στον Τύπο και κοινοποιεί στο Δ.Σ. του Χ.Α.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Για όσο διαρκεί η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν γίνεται αποδεκτή παραίτηση καταγγελλόμενου μέλους.

Πόροι του Συνδέσμου είναι :

α) Το εφάπαξ καταβαλλόμενο τίμημα δικαιώματος εγγραφής και οι υποχρεωτικές τακτικές και έκτακτες συνδρομές των τακτικών καθώς και των συνδεδεμένων μελών, που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου και
γ) Τα έσοδα από διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα.
Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των υποχρεωτικών τακτικών και εκτάκτων συνδρομών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνεται με απόφαση των δύο πέμπτων (2/5) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) του Σωματείου είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 15ο

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 16ο

ΒΙΒΛΙΑ

Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Συνδέσμου τηρούνται υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται, πριν να χρησιμοποιηθούν, από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών ή άλλη αρμόδια αρχή:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών: Στον Σύνδεσμο τηρείται υποχρεωτικά ειδικό βιβλίο, που περιέχει μητρώο των μελών και εμφανίζει σε αύξοντα αριθμό την εταιρική επωνυμία, την διεύθυνση, χρόνο συστάσεως της εταιρίας, ιθαγένεια και ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
στ)Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.
ζ) Βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται, με αριθμητική σειρά, οι επωνυμίες των μελών του Σωματείου, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό, αποτελεί και τον αριθμό του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης η ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης, καθώς επίσης και η ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσης του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απώλειας αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας Οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.) Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση του Σωματείου επιβάλλει, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίησή τους. Επίσης τηρούνται και οιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν. Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων (και εφοδιάζονται με ειδικό εκλογικό βιβλιάριο για την άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων, που μπορεί να περιέχει γενικό και ειδικό αριθμό.)

 1. Εκούσια διάλυση: Ο Σύνδεσμος μπορεί να διαλυθεί πάντοτε με απόφαση της Συνελεύσεως των μελών του, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις εξαιρετικές διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 9 του Καταστατικού. Αντίγραφο αυτής της αποφάσεως κοινοποιείται με φροντίδα του Προέδρου της Συνελεύσεως μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της, στο Πρωτοδικείο Αθηνών για ενημέρωση του σχετικού φακέλου του Συνδέσμου, που τηρείται σε αυτό. Η διάλυση επέρχεται από τη στιγμή που η σχετική απόφαση της Συνελεύσεως θα εγγραφεί στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου.
 2. Εκκαθάριση και εκκαθαριστές: Οταν διαλυθεί ο Σύνδεσμος βρίσκεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση, και λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι το τέλος των εργασιών της και για τις ανάγκες της. Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν τη διοίκηση του Συνδέσμου, όταν επήλθε η διάλυση και ενεργούν με πλειοψηφία, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά και με την ίδια απόφαση της διαλύσεως διορίσει ένα ή περισσότερους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν, μετά το τέλος του έργου τους, στην εποπτεύουσα Αρχή έκθεση για τις ενέργειές τους, προς εκκαθάριση της περιουσίας του Συνδέσμου.
 3. Διάρκεια εκκαθαρίσεως; Η διάρκεια της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί το έτος, εκτός αν το Πρωτοδικείο επιτρέψει παράταση για τρείς ακόμη μήνες.
 4. Τύχη περιουσίας μετά την εκκαθάριση: Μετά την πληρωμή των χρεών και την πώληση των κινητών και ακινήτων του ενεργητικού, το καθαρό κεφάλαιο που απομένει, μεταβιβάζεται κατά τον τρόπο που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 18ο

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Για την πραγμάτωση των σκοπών του Συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνελεύσεως, μπορεί να αποφασίσει την ίδρυση και εγκατάσταση γραφείων και υπηρεσιών του Συνδέσμου σε άλλες, εκτός από την έδρα του, πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Για τη σύμφωνη αυτή γνώμη χρειάζεται η παρουσία του ενός τρίτου των μελών του Συνδέσμου και η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

 1. Με τους κανονισμούς, που εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μελών, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Σωματείου.
 2. Η ισχύς των κανονισμών αυτών αρχίζει από τη κατάθεση αντιγράφων στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με το νόμο

Άρθρο 19ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 20ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική και φέρει περιφερειακά την επωνυμία και έτος ίδρυσής του, στο κέντρο δε την παράσταση του Ερμή.

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναγνωρίζει και ανακηρύσσει δωρητές του Σωματείου εκείνους που προσφέρουν στο Σωματείο χρηματικά ποσά ή άλλα είδη, η αξία των οποίων ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και Ευεργέτες του Σωματείου εκείνους που προσφέρουν μεγαλύτερα ποσά.

Οι Δωρητές και οι Ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

Αποκλείονται δωρεές και ευεργεσίες από πρόσωπα που πολιτεύονται.

Άρθρο 21ο

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Άρθρο 22ο

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από 22 άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1997
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. – Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ