Ιστορία & Σκοπός ΣΜΕΧΑ

Ίδρυση ΣΜΕΧΑ…

Ο “Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, μέλη του οποίου δύνανται να είναι όλες οι χρηματιστηριακές εταιρίες και τράπεζες, οι οποίες είναι και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών τόσο στην αγορά αξιών όσο και στην αγορά παραγώγων.

Ο “Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών» ιδρύθηκε το 1988 με 23 ιδρυτικά μέλη και συμπεριέλαβε στους κόλπους του όλους τους χρηματιστές της εποχής εκείνης.

Γενικοί σκοποί ΣΜΕΧΑ…

  • Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος επικοινωνίας και αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των μελών του, προς όφελος της Κεφαλαιαγοράς.
  • Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη των θεμάτων, που ενδιαφέρουν τα μέλη των Χρηματιστηρίων Αθηνών, που συμβάλλει στην ανάπτυξή τους και που ανταποκρίνεται σε επιμέρους λειτουργίες τους.
  • Η προβολή του χρηματιστηριακού θεσμού, για να καταστεί συνείδηση μεταξύ του ευρύτερου κοινού, η σημασία του σε μία ελεύθερη και αναπτυσσόμενη κοινωνία.

Στόχος και έργο του Συνδέσμου είναι να δρα συμβουλευτικά προς τις αρχές και παράλληλα με τους υπόλοιπους θεσμοθετημένους οργανισμούς της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και να μεταφέρει στα Εποπτικά Οργανα της Κεφαλαιαγοράς (ΥΠΕΘΟ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), τις απόψεις και τους προβληματισμούς των ανθρώπων που δρουν στην χρηματιστηριακή αγορά και εφαρμόζουν τα νομοθετήματα και τις αποφάσεις των παραπάνω οργάνων στην πράξη και επομένως έχουν άμεση γνώση των επιπτώσεων αλλά και των προβλημάτων που δημιουργούν.

Τα τελευταία χρόνια η συνεισφορά του ΣΜΕΧΑ με βάση τα παραπάνω υπήρξε σημαντική στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και συμμετέχει ουσιαστικά στα τεκταινόμενα στην Ευρώπη, με υπομνήματα και παραστάσεις προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ πρωτοστατεί σε μια προσπάθεια για ουσιαστική προσέγγιση των ομοειδών Συνδέσμων που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ώστε να ανταλλάσσονται απόψεις για θέματα που αφορούν από κοινού τα μέλη των Χρηματιστηρίων και να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση αυτών, όποτε αυτό καθίσταται εφικτό.

Ο Νόμος 1806/88, που έθετε νέες βάσεις στη χρηματιστηριακή νομοθεσία, έδωσε την δυνατότητα ίδρυσης των Χρηματιστηριακών Εταιριών, οι οποίες άρχισαν να εμφανίζονται από το 1990 και μετά. Το 1996 ενσωματώθηκαν πλήρως στο Ελληνικό Δίκαιο οι ευρωπαϊκές Οδηγίες 93/22 (Περί επενδυτικών υπηρεσιών) και 93/6 (Περί κεφαλαιακής Επάρκειας.

Την 1η Νοεμβρίου 2007 ενσωματώθηκε πλήρως στο Ελληνικό Δίκαιο η ευρωπαϊκή Οδηγία MIFID και όλες οι χρηματιστηριακές εταιρίες θεωρούνται πλέον ως Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ).

Σήμερα τα μέλη του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών ανέρχονται σε 50 (ΕΠΕΥ και Τράπεζες), όλα εκ των οποίων δραστηριοποιούνται στις αγορές του Χ.Α.

Σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο ενός μέλους του Χ.Α., ανέρχεται σε 10 εκατ. € κατά μέσο όρο.

Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των μελών του Χρηματιστηρίου έχει ξεπεράσει τα 350 εκατ. €. και ο συνολικός αριθμός εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτουν για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ξεπερνά τα 2000 άτομα.

Οι δραστηριότητες των μελών του Χ.Α., συνίστανται εκτός του αποκλειστικού δικαιώματος που έχουν της διαμεσολάβησης για την διενέργεια των χρηματιστηριακών πράξεων, επεκτείνονται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο Ν. 3606/2007, όπως ενδεικτικά η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η διαχείριση χαρτοφυλακίου, η θεματοφυλακή τίτλων, η αναδοχή για εισαγωγή εταιριών στο Χ.Α. και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε περιπτώσεις εισαγωγής εταιριών στο Χ.Α.

Οι αμοιβές για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθορίζονται μετά από ελεύθερη διαπραγμάτευση των ενδιαφερομένων. Έχει δε αναγνωριστεί σε διεθνές επίπεδο η ποιότητα των αναλύσεων και γενικότερα των υπηρεσιών που προσφέρουν τα μέλη του Χ.Α.

Οι συναλλαγές στο Χ.Α. πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) το οποίο εγκαταστάθηκε τον Οκτώβριο του 1999 και αντικατέστησε το προϋπάρχον ΑΣΗΣ που λειτουργούσε από το 1992. Το ΟΑΣΗΣ υποστηρίζει επίσης την αγορά παραγώγων καθώς και τη δευτερογενή αγορά τίτλων του δημοσίου. Η συνεδρίαση μεταδίδεται αυτόματα από αρκετά ηλεκτρονικά δίκτυα (REUTERS, TELERATE, κ.λπ.).

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, τα μέλη του Χ.Α. ακολουθούν τους γενικούς κανόνες και τις διατάξεις του Κώδικα δεοντολογίας που τα ίδια τα μέλη έχουν συντάξει και αποδεχθεί καθώς και τις διατάξεις της MIFID .Επίσης πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου για την κατάχρηση της αγοράς, ο οποίος ψηφίστηκε τον Μάιο 2005 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ενσωμάτωσε στο Ελληνικό Δίκαιο την Οδηγία περί Κατάχρησης Αγοράς (MAD)

Για την προστασία των συναλλαγών και την κάλυψη των υποχρεώσεων των ΑΧΕ, ήδη από το 1954 είχε συσταθεί ειδικό κεφάλαιο με την ονομασία «Κοινό Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών» το οποίο αναδιαρθρώθηκε το 1997, με το Ν. 2533/97 που εναρμόνισε την Κοινοτική Οδηγία 97/9/ ΕΟΚ «Συστήματα Αποζημίωσης Επενδυτών» στην ελληνική νομοθεσία, και μετονομάστηκε σε «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» ώστε να καλύπτει όλο το εύρος των επενδυτικών υπηρεσιών. Η συμμετοχή όλων των μελών του Χ.Α. στο Συνεγγυητικό είναι υποχρεωτική. Σήμερα, η περιουσία του Συνεγγυητικού, η οποία είναι επενδεδυμένη σε ακίνητα και τίτλους σταθερού εισοδήματος θεωρείται από τις μεγαλύτερες σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Η εισφορά κάθε μέλους υπολογίζεται ετησίως σταθμιζόμενη με την μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών που πραγματοποιεί στο Χ.Α.

Στις 30 Οκτωβρίου 2006, Το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ξεκίνησαν μια κοινή πλατφόρμα για την υποστήριξη των αγορών των δύο χρηματιστηρίων. Τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), τα οποία αφού προηγουμένως έχουν γίνει αποδεκτά ως εξ αποστάσεως μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), έχουν την ευκαιρία να διενεργούν συναλλαγές σε κινητές αξίες εισηγμένες στο Χ.Α., ενώ την ίδια στιγμή, τα μέλη ΧΑ που εγκρίθηκαν ως εξ αποστάσεως μέλη του ΧΑΚ έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν συναλλαγές επί κυπριακών μετοχών.