Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

Απόφαση ΕΚ 7/544/18.3.2010: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» (ΦΕΚ Β/719/26.5.2010)