Χορήγηση άδειας λειτουργίας Συστήματος Παραγώγων στην ΕΧΑΕ και έγκριση Κανονισμού λειτουργίας

Απόφαση ΕΚ 2/527/30.10.2009 “Χορήγηση άδειας λειτουργίας Συστήματος Παραγώγων στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ) και έγκριση Κανονισμού λειτουργίας”  (Φ.Ε.Κ. 2320/ Β/3.11.2009)