Χορήγηση άδειας λειτουργίας Συστήματος Αξιών στην ΕΧΑΕκαι έγκριση Κανονισμού λειτουργίας

Απόφαση ΕΚ 1/527/30.10.2009  “Χορήγηση άδειας λειτουργίας Συστήματος Αξιών στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ) και έγκριση Κανονισμού λειτουργίας” (Φ.Ε.Κ.  2320/Β/3.11.2009)