Όχι άλλα λάθη στο Χ.Α.

Άρθρο κ. Μιχαήλ Καραμανώφ, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ, που δημοσιεύθηκε στην Real News στις 31/1/2010