Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/509/15.5.2009 “Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών”

Απόφαση ΕΚ 548/28.4.2010 : “Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/509/15.5.2009 “Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών””

 

Διευκρινήσεις σχετικά με την απόφαση 548/28.4.2010 του Δ.Σ. της ΕΚ για την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων