Συμπληρωματική Νομοθεσία 2009

{slide=Νόμοι|closed}

Περιεχόμενα σε αρχείο excell

 

87.  N. 3723/4.12.08 (ΦΕΚ 250/Α/9.12.2008)

Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις

88.  N. 3746/12.2.09 (ΦΕΚ 27/Α/16.2.2009)

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.

 

89. N. 3756/30.3.09 (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2009)

Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις

90. N. 3763/26.5.09 (ΦΕΚ 80/Α/27.5.2009)

Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.

 

 

91.  N. 3775/17.7.09 (ΦΕΚ 122/Α/21.7.2009)

Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

 

 

92. N. 3784/7.8.09 (ΦΕΚ 137/Α/7.8.2009)

Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις

 

 

93.  N. 3777/28.7.09  (ΦΕΚ 127/Α/28.7.2009)

Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις

{slide=Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς}

Περιεχόμενα σε αρχείο excell

 

375.  EK 15/493/11.12.2008 ΦΕΚ Β/2674/31.12.2008

Τροποποίηση της απόφασης 1/488/10.10.2008 (ΦΕΚ Β/2176/23.10.2008) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

376. EK 1/495/31.12.2008 ΦΕΚ Β/82/23.1.2009

Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς “Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άϋλων Τίτλων” (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004)

377. EK 2/495/31.12.2008 ΦΕΚ Β/82/23.1.2009

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επι Αύλων Αξιών

378. EK 3/495/31.12.2008 ΦΕΚ Β/82/23.1.2009

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

 

379. EK 2/491/14.11.2008 ΦΕΚ Β/2468/4.12.2008

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή, στους Α΄ και Β’ Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

380. ΕΚ 1/502/6.3.2009 ΦΕΚ Β/747/22.4.2009

Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

381. ΕΚ 1/503/13.3.2009 ΦΕΚ Β/764/27.4.2009

Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων μετοχών και διακράτησή τους για μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας

 

382. ΕΚ 6/503/13.3.2009 Φ.Ε.Κ. Β/633/6.4.2009

Έγκριση προγράμματος εκπαίδευσης προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

 

383. ΕΚ 8/505/3.4.2009 ΦΕΚ Β/776/29.4.2009

Διευκρίνιση ορισμών της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου

 

384. ΕΚ 1/505/3.4.2009 ΦΕΚ Β/834/6.5.2009

Τροποποίηση της απόφασης 2/477/1.7.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)»

385. ΕΚ 2/505/3.4.2009 ΦΕΚ Β/834/6.5.2009

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης του «Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά».

386. ΕΚ 1/506/8.4.2009 ΦΕΚ Β/834/6.5.2009

Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

 

387. ΕΚ 3/505/3.4.2009 ΦΕΚ Β/873/11.5.2009

Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

 

388. ΕΚ 4/507/28.4.2009 ΦΕΚ Β/943/20.5.2009

Στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριμηνιαίες και τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις

 

389. ΕΚ 1/507/28.4.2009 ΦΕΚ Β/998/27.5.2009

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην οργανωμένη αγορά με την επωνυμία Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων

390. ΕΚ 2/507/28.4.2009 ΦΕΚ Β/998/27.5.2009

Χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή Συστήματος στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ)

 

391. ΕΚ 1/509/15.5.2009 ΦΕΚ Β/1076/4.6.2009

Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

 

392. ΕΚ 7/509/15.5.2009 ΦΕΚ Β/1042/1.6.2009

Τροποποίηση της απόφασης 1/317/11.11.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004» (ΦΕΚ Β/1746/26.11.2004)

 

393. Κοινή απόφαση ΤτΕ & Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/505/3.4.2009 ΦΕΚ Β/1168/16.6.2009

Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

394. Κοινή απόφαση ΤτΕ & Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/505/3.4.2009 ΦΕΚ Β/1168/16.6.2009

Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

 

395. ΕΚ 1/514/25.6.2009 ΦΕΚ Β/1364/9.7.2009

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Αυλων Αξιών

396. ΕΚ 2/514/25.6.2009 ΦΕΚ Β/1364/9.7.2009

Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ B/901/16.6.2004) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Αυλων Τίτλων

 

397. ΕΚ 61/524/28.9.2009 ΦΕΚ Β/1364/9.7.2009 ΦΕΚ Β/1364/9.7.2009

Προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού

 

398. ΕΚ 1/527/30.10.2009 ΦΕΚ Β/2320/3.11.2009

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Συστήματος Αξιών στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ) και έγκριση Κανονισμού λειτουργίας

399. ΕΚ 2/527/30.10.2009 ΦΕΚ Β/2320/3.11.2009

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Συστήματος Παραγώγων στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ) και έγκριση Κανονισμού λειτουργίας

 

400. ΕΚ 3/527/30.10.2009 ΦΕΚ Β/2336/13.11.2009

Οροι και προϋποθέσεις επιστροφής της μερίδας κεφαλαίου ασφαλειοδοτικού χαρακτήρα σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου του μέλους Συστήματος ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του

 

401. ΕΚ 1/526/20.10.2009 ΦΕΚ Β/2374/26.11.2009

Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης 1/409/29.12.2006 (ΦΕΚ B/18/16.1.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ασκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης».

 

402. ΕΚ 23/530/19.11.2009 ΦΕΚ Β/2432/9.12.2009

Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού

{slide=Υπουργικές Αποφάσεις}

Περιεχόμενα σε αρχείο excell

 

209.  Κ2-11365/16.12.2008 ΟΙΚ & ΟΙΚ ΦΕΚ/Β/27/7.1.2009

“Δημοσιευόμενα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστά-
σεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).”

 

210.  55806/ΔΙΟΕ 2553/17.12.2008 ΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΦΕΚ/Β/2592/19.12.2008

Σύσταση – Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.)

 

211.  Α2-8092/31.12.2008 ΟΙΚ & ΟΙΚ ΦΕΚ/Β/ 2709/31.12.2008

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, κατά τις επιταγές της παραγράφου 10 άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α΄)

 

212.  2/96722/0023Α/30.12.08 ΟΙΚ & ΟΙΚ και Διοικητής της ΤτΕ ΦΕΚ/Β/2/5.1.2009

Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2009

 

213.  Β/7/οικοθ.33102/5832/31.12.2008 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΕΚ/Β/ 11/7.1.2009

Πρόσληψη Συμβούλων Επενδύσεων από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.)

 

214.  Αριθμ. Οικ. 28519/3298/23.12.2008 ΟΙΚ & ΟΙΚ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΚ/Β/2697/31.12.2008

Εγκρίνουμε την εφαρμογή της πράξης “Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του συνημμένου Παραρτήματος (ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

 

215. 2/96725/0023Α/30.12.08 ΟΙΚ & ΟΙΚ και Διοικητής της ΤτΕ ΦΕΚ/Β/10/7.1.2009

Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών της Αγοράς

 

216.  Αριθμ. Οικ. 2/5121/0025/26.1.09 ΟΙΚ. & ΟΙΚ ΦΕΚ/Β/140/29.1.2009

Καθορισμός όρων των παρεχομένων εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3723/2008.

 

217.  Αριθμ.8496/Β/3113/13.2.09 ΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΦΕΚ/Β/320/23.2.2009

Καθορισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. “Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς”

 

218.  Αριθμ.3190/Β/16.3.2009 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΦΕΚ/Β/591/1.5.2009

“Διεύρυνση αντικειμένου της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, που έχει συσταθεί α) για την μελέτη
και επεξεργασία με σκοπό την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (CODEXTER) και β) για την απάντηση ερωτηματολογίου του FATF (Financial
Action Task Force) για τα μέτρα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας στην Ελλάδα και τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης.”

 

219.  Αριθμ.21861/1259Β/30.4.2009 ΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΦΕΚ/Β/825/4.5.2009

“Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008, (ΦΕΚ Β΄/2471/4.12.2008) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης»”

 

220.  Αριθμ.οικ. 2/24004/0025/31.3.2009 ΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΦΕΚ/Β/652/9.4.2009

Ανάληψη προνομιούχων μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο

 

 

221.  Αριθμ.1040577/10505/Β0012/15.4.09 ΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΦΕΚ/Β/794/29.4.2009

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους


{slide=Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος}

Περιεχόμενα σε αρχείο excell

 

156. ΠΔΤΕ 2613/5.12.2008 (ΦΕΚ B/2634/29.12.2008)

Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2558/7.2.2005, όπως ισχύει, που αφορά τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος

 

157. ΕΤΠΘ 281/17.3.2009 (ΦΕΚ Β/650/9.4.2009)

Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

 

158. ΠΔΤΕ 2614/7.4.2009 (ΦΕΚ Β/801/30.4.2009)

Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων

 

{slide=Προεδρικά Διατάγματα}

Περιεχόμενα σε αρχείο excell

 

19. Π.Δ. 65/29.5.2009 (ΦΕΚ A/88/9.6.2009) 

Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

{/slide}