Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ B’ 901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Αϋλων Τίτλων»

Απόφαση ΕΚ 1/568/12.11.2010: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ B’ 901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Αϋλων Τίτλων».