Ν. 3401/2005 “Ενημερωτικό Δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών

Ο Ν. 3401/2005 “Ενημερωτικό Δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών” ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Prospectus Directive)