Δελτίο Τύπου ΣΜΕΧΑ 6/5/2011

Στροφή προς την νομιμότητα και την ίση μεταχείριση αποτελεί η τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, «αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις». Πρόκειται για δικαίωση των θέσεων του ΣΜΕΧΑ, ο οποίος είχε καταγγείλει την πρακτική των κυβερνήσεων που αγνοούσαν τους κανόνες περί ελεύθερου ανταγωνισμού και χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης για την επιλογή συμβούλων.

 

 

Σήμερα, βλέπουμε πως υιοθετεί τις θέσεις μας. Πρόκειται για μία πολύ θετική εξέλιξη και παράλληλα δείχνει πως ο κ. Παπακωνσταντίνου αφουγκράζεται την αγορά και διορθώνει έστω και με μία μικρή καθυστέρηση τα κακώς κείμενα. Χαιρετίζουμε την απόφαση αυτή. 

Ο ΣΜΕΧΑ έχει καταγγείλει στο παρελθόν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι μετοχοποιήσεις των υπό κρατικό έλεγχο εταιρειών, οι οποίες κατά την άποψή μας προκαλούσαν σοβαρές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Ειδικότερη μνεία είχε γίνει στην αυθαίρετη επιλογή των συντονιστών-αναδόχων και αναδόχων κατά τη διαδικασία αποκρατικοποιήσεων μέσω μετοχοποιήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει τα όσα ισχυριζόταν ο ΣΜΕΧΑ περί εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού σε περίπτωση πώλησης μετοχών του Δημοσίου και ειδικότερα των αρχών της διαφάνειας, του μη αποκλεισμού και της αποφυγής των διακρίσεων. Η εφαρμογή των αρχών αυτών επιβάλλεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας συμπεριλαμβάνοντας και την επιλογή των συμβούλων «αποτίμησης» των συμμετοχών. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδεχθεί εμμέσως τις ενστάσεις του ΣΜΕΧΑ περί συγκρούσεως συμφερόντων των υποψηφίων, αφού -κατά την Ε.Ε.- οι υποψήφιες επενδυτικές τράπεζες δεν θα αποτιμήσουν τις συμμετοχές του Δημοσίου αλλά θα πρέπει να περιοριστούν σε συμβουλές στρατηγικού χαρακτήρα χωρίς πρόσβαση σε εμπορικά και επιχειρηματικά μυστικά των κρατικών ιδρυμάτων. Τα παραπάνω είχαν γίνει γνωστά και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με επιστολή που είχε αποστείλει ο ΣΜΕΧΑ στις 24 Αυγούστου 2010 και είχε κοινοποιήσει στους αρμόδιους υπουργούς αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με αφορμή την επιλογή συμβούλων για την αποτίμηση συμμετοχών του Δημοσίου λόγω της πρότασης που είχε καταθέσει η Τράπεζα Πειραιώς για την εξαγορά της ATE Bank και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. 

Σήμερα, αν και ανοίγει ο δρόμος για την επιλογή συμβούλων χωρίς απευθείας αναθέσεις, η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων δεν προβλέπεται στην τροπολογία. Ο ΣΜΕΧΑ προτείνει: Στην παράγραφο 7 της τροπολογίας παρατίθεται το νέο άρθρο 5Α, παρ.1, στοιχείο ε του ν. 3049/2002: …Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των ζητουμένων υπηρεσιών…Πρέπει να προστεθεί :…και όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων εκ μέρους των συμμετεχόντων…