Δελτίο Τύπου ΣΜΕΧΑ 23/12/2014 (διευκρίνιση)

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 της κατατεθείσας τροπολογίας 2273/242/22.12.2014 παύουν πλέον να φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα τα κέρδη από μεταβίβαση τίτλων που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και το προκύπτον εισόδημα από τις πράξεις αυτές φορολογείται με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ίδιου νόμου, καθόσον τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν κέρδος από τις μεταβιβάσεις αυτές ως επενδυτές και όχι από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Επομένως, η διενέργεια από φυσικά πρόσωπα συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός εξαμήνου δεν θεωρείτε για τα φυσικά πρόσωπα κατ’ επάγγελμα ενασχόληση.

Υπενθυμίζουμε πως βάσει του νόμου 4254/2014 βάσει της υποπαραγράφου δ1, περίπτωση 8β, με φόρο υπεραξίας επιβαρύνονται μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 8% και οι μεταβιβαζόμενες μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1 Ιανουαρίου και εξής.