ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Γενικά:

Σκοπός του παρόντος είναι η γνωστοποίηση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τον διαδικτυακό τόπο του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας οι οποίοι κάνουν χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται εκεί συμφωνούν ανεπιφύλακτα και αποδέχονται πλήρως τους κάτωθι όρους οι οποίοι διέπουν το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.

Ενημέρωση:

Η παρούσα ιστοσελίδα προορίζεται για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν ή μπορεί να εκληφθούν, ευθέως ή εμμέσως, ως παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως ή σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή. Αντιθέτως η αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών  εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη ο οποίος οφείλει να ενεργεί σε κάθε περίπτωση βασιζόμενος αποκλειστικά και μόνο στην ιδιωτική του βούληση και πρωτοβουλία.

Παροχή πληροφοριών:

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν την αντίληψη μελών του ΣΜΕΧΑ ή τρίτων  παρόχων  για την επικαιρότητα, τις αγορές ή διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα σε συνάρτηση πάντα με την συγκεκριμένη ημερομηνία δημοσίευσης. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, αλλαγές στην επικαιρότητα, μελλοντικές αλλαγές στη νομοθεσία καθώς και αλλαγές στις συνηθισμένες πρακτικές είναι δυνατόν να επιφέρουν ακόμη και ουσιώδεις μεταβολές  και τροποποιήσεις στις ήδη παρασχεθείσες πληροφορίες.

Ο ΣΜΕΧΑ περιορίζεται απλά στην απλή αυτούσια και χωρίς παρέμβαση μεταφορά των ως άνω ενημερώσεων ουδεμία ευθύνη φέρει για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις που ενδέχεται να εμφανιστούν στον παρόντα δικτυακό τόπο. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται ευθύνη του ΣΜΕΧΑ για τυχόν ζημίες οι οποίες πιθανόν προκλήθηκαν στον επισκέπτη της ιστοσελίδας από κινήσεις που ο ίδιος διενέργησε με αφορμή την χρήση των πληροφοριών οι οποίες ήταν αναρτημένες στον δικτυακό τόπο του την ημέρα της επίσκεψης.

Τέλος, κανενός είδους εγγύηση ρητή ή μη δεν παρέχεται για τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αντιλήψεις οι οποίες εν καιρώ εκφράζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

 

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους:

Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η σύνδεση προς ένα άλλο δικτυακό τόπο παρέχεται για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο ΣΜΕΧΑ εγκρίνει τον εν λόγω δικτυακό τόπο ή τα παρουσιαζόμενα εκεί προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρήση και η πρόσβαση προς τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών και σε καμία περίπτωση ο ΣΜΕΧΑ ή το διοικητικό συμβούλιο ή τα διευθυντικά της στελέχη αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε συνδέσεις ή αναφερόμενους δικτυακούς τόπους. Ο ΣΜΕΧΑ διατηρεί το δικαίωμα να παύσει οποτεδήποτε τις συνδέσεις προς δικτυακούς τόπους ή προγράμματα.

 

Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας:

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου πλην των παρεχόμενων συνδέσμων (links), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας του ΣΜΕΧΑ, ή των μελών αυτού, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση (download)”, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΣΜΕΑ ή του παραγωγού αυτής.

Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αναδιανείμει οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

Ο παρών Δικτυακός τόπος δεν διατηρεί ηθελημένα αρχεία προσωπικών δεδομένων, αλλά ακόμα και αν διατηρεί τέτοια στοιχεία ως αποτέλεσμα αυτοματοποιημένων ενεργειών ή ενεργειών του χρήστη, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται αποκλειστικά για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδέσεων “links” προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο παρών Δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του παρόντος Δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα  του ΣΜΕΧΑ και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

 

Ασφάλεια δικτυακού τόπου:

Ο ΣΜΕΧΑ  για την ασφαλέστερη διασφάλιση των χρηστών που επισκέπτονται τον δικτυακό της τόπο χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ. Εντούτοις, με δεδομένο ότι η περιήγηση στο internet δεν διενεργείται πάντοτε με τη ίδια ασφάλεια, ο ΣΜΕΧΑ δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στον δικτυακό του τόπο θα είναι σε κάθε περίπτωση απαλλαγμένη από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και γι αυτόν τον λόγο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά ενδέχεται να συμβεί στους επισκέπτες της και οφείλεται ή συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με λειτουργίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την πρόσβαση, περιήγηση ή με αφορμή την ιστοσελίδα της. Οι επισκέπτες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την προστασία του συστήματός τους από ιούς.

 

Αποποίηση ευθύνης:

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο συνιστούν ανακοινώσεις ενημερωτικού περιεχομένου οι οποίες  δεν συντάχτηκαν από το ΣΜΕΧΑ και μεταφέρονται από το ΣΜΕΧΑ αυτούσιες χωρίς καμία παρέμβαση επί του περιεχομένου τους. Σε καμία δε περίπτωση δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή. Κατά συνέπεια καμία εκ των ανακοινώσεων στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν παρουσιάζεται, σε καμία περίπτωση, ως κατάλληλη επένδυση για συγκεκριμένο επενδυτή η συμβατή με το επενδυτικό προφίλ συγκεκριμένου επενδυτή. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε αυτή ως επενδυτική συμβουλή. Δεν συνιστά, επίσης καμία εκ των ενημερώσεων, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου 3606/2007 και του κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντος κανονιστικού  πλαισίου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων.

Επίσης καμία ενημέρωση στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν αποτελεί δημόσια προσφορά για τη διάθεση κινητών αξιών κατά την έννοια του ν. 3401/2005.

Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδεχόμενα προέρχονται από τον εκδότη ή διαχειριστή ή τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό που διαθέτει το προϊόν και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, ο δε συντάκτης εκάστης των ενημερώσεων δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, αρτιότητα και ορθότητα των εν λόγω πληροφοριών πλην της ακριβούς αναπαραγωγής τους με τη συναίνεση του παραγωγού της πληροφορίας. Τόσο ο συντάκτης όσο και η ΕΠΕΥ που παρέχει τυχόν επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες επί των  χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά η κάθε ανακοίνωση ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν για τυχόν ζημίες οι οποίες πιθανόν προκλήθηκαν στον αναγνώστη από συναλλαγές που ο ίδιος διενέργησε στηριζόμενος σε αυτή, ούτε παρέχεται κανενός είδους εγγύηση. Επισημαίνεται δε ότι οι συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων ως εκ της φύσεως τους, ενέχουν κινδύνους μειώσεως της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων, για τους οποίους, τόσο ο συντάκτης, όσο και η ΕΠΕΥ που παρέχει τυχόν επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες επί των  χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά κάθε ανακοίνωση δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Τα αριθμητικά στοιχεία που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και αναφέρονται στο παρελθόν ή αφορούν προσομοίωση προηγουμένων επιδόσεων δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Ενδεχόμενες προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων, Η συγκεκριμένη φορολογική μεταχείριση εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.

Κάποιες από τις ενημερώσεις που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ενδέχεται να αφορούν σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα υψηλού κινδύνου όπως παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα προϊόντα αυτά παρέχουν υψηλή μόχλευση και ενέχουν τον κίνδυνο απώλειας του συνόλου της επένδυσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα ως άνω χρηματοπιστωτικά μέσα ο αναγνώστης καλείται να ανατρέξει στους γενικούς κινδύνους που του έχουν γνωστοποιηθεί στα πλαίσια της σύναψης της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με το μέλος του ΣΜΕΧΑ που του παρέχει τυχόν επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες ή να ζητήσει από την ΕΠΕΥ περαιτέρω πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα περιγραφόμενα στις ως άνω ενημερώσεις  χρηματοπιστωτικά μέσα ο Πελάτης καλείται να συμβουλευθεί το μέλος του ΣΜΕΧΑ με το οποίο συνεργάζεται.

 

Τροποποίηση όρων χρήσης:

Ο ΣΜΕΧΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών το περιεχόμενο των στοιχείων και των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται στον δικτυακό του τόπο. Ο από μέρους των χρηστών έλεγχος για ενδεχόμενες αλλαγές κατά την πρόσβασή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο και η εν συνεχεία χρήσης της ιστοσελίδας αποτελεί επιβεβαίωση ότι οι επισκέπτες αποδέχονται πλήρως τις εν λόγω τροποποιήσεις.

 

Επίλυση διαφορών:

Όλοι οι  όροι και οι υποχρεώσεις οι οποίοι περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο διέπονται από τους νόμους του Ελληνικού Κράτους ενώ για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με αφορμή τον παρόντα δικτυακό τόπο αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.