• 3rd slide
  • 4th slide
  • 2nd slide
  • 5th slide
  • 1st slide
" Ο επενδυτής στο επίκεντρο ... "
ΣΜΕΧΑ

Τροποποίηση της απόφασης 3/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β' 2463/31.12.2007) του ΔΣ της ΕΚ «Υπολογισμός των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση»

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης