Τροποποίηση της απόφασης 3/378/14.4.2006 (ΦΕΚ Β/608/16.5.2006) του ΔΣ της ΕΚ «Xρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και τίτλων επιλογής από αμοιβαία κεφάλαια και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου».

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς