• 1st slide
  • 4th slide
  • 2nd slide
  • 5th slide
  • 3rd slide
" Σεβασμός στους επενδυτές ... "
ΣΜΕΧΑ

Τροποποίηση της απόφασης 6/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β' 2456/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου»

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τροποποίηση της απόφασης 7/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β' 2456/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τροποποίηση της απόφασης 8/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2456/31.12.2007) του ΔΣ της ΕΚ «Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των ΕΠΕΥ και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) της ΕΚ»

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τροποποίηση της απόφασης 9/459/27.12.2007 (ΦΕΚ/Β/2457/31.12.2007) του ΔΣ της ΕΚ «Δημοσιοποίηση από τις ΕΠΕΥ εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους»

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης