• 5th slide
  • 1st slide
  • 4th slide
  • 3rd slide
  • 2nd slide
" Ο επενδυτής στο επίκεντρο ... "
ΣΜΕΧΑ

Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 548/28.4.2010 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 633/12.5.2010)

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τροποποίηση της απόφασης 1/509/15.5.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών» (ΦΕΚ Β' 1076/4.6.2009)

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Aυλων Τίτλων»

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή Συστήματος στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙPΕΙΑ» (ΕΤ.ΕΚ)

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης