• 2nd slide
  • 1st slide
  • 4th slide
  • 3rd slide
  • 5th slide
" Ο επενδυτής στο επίκεντρο ... "
ΣΜΕΧΑ

Τροποποίηση της απόφασης 2/459/2010 (ΦΕΚ Β' 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα»

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τροποποίηση της απόφασης 1/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β' 2455/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τροποποίηση της απόφασης 3/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β' 2463/31.12.2007) του ΔΣ της ΕΚ «Υπολογισμός των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση»

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τροποποίηση της απόφασης 4/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β' 2453/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς»

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης