• 3rd slide
  • 5th slide
  • 2nd slide
  • 4th slide
  • 1st slide
" Ο επενδυτής στο επίκεντρο ... "
ΣΜΕΧΑ

Ν. 3691/2008 "Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις"

on . Posted in Νόμοι

Με τον Ν. 3691/2008 "Πρόληψη και Καταστολή Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες Διατάξεις" ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις των οδηγιών 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (για το ξέπλυμα χρήματος).

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης