• 2nd slide
  • 5th slide
  • 3rd slide
  • 1st slide
  • 4th slide
" Σεβασμός στους επενδυτές ... "
ΣΜΕΧΑ

Ν. 3340/2005 "Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και από πράξεις χειραγώγησης της αγοράς"

on . Posted in Νόμοι

Με τον Ν. 3340/2005 "Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και από πράξεις χειραγώγησης της αγοράς" ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (MAD)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης