• 3rd slide
  • 2nd slide
  • 5th slide
  • 1st slide
  • 4th slide
" Δύναμή μας οι επενδυτές ... "
ΣΜΕΧΑ

Ν. 3401/2005 "Ενημερωτικό Δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών

on . Posted in Νόμοι

Ο Ν. 3401/2005 "Ενημερωτικό Δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών" ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Prospectus Directive)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης