• 3rd slide
  • 5th slide
  • 1st slide
  • 4th slide
  • 2nd slide
" Ο επενδυτής στο επίκεντρο ... "
ΣΜΕΧΑ

Καταστατικό

on .

Ευρετήριο Άρθρου

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο - Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ" και με έδρα την πόλη της Αθήνας, διέπεται δε από τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, του Ν. 1712/1987 και συμπληρωματικά τις σχετικές του Αστικού Κώδικα.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ


1.Γενικοί Σκοποί: Γενικοί σκοποί του Συνδέσμου είναι : α) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος επικοινωνίας και αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των μελών του, προς όφελος της Κεφαλαιαγοράς. β) Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη των θεμάτων, που ενδιαφέρουν τα μέλη των Χρηματιστηρίων Αθηνών, που συμβάλλει στην ανάπτυξή τους και που ανταποκρίνεται σε επιμέρους λειτουργίες τους. γ) Η προβολή του χρηματιστηριακού θεσμού, για να καταστεί συνείδηση μεταξύ του ευρύτερου κοινού, η σημασία του σε μία ελεύθερη και αναπτυσσόμενη κοινωνία.
2.Ειδικοί Σκοποί: Μέσα στο πλαίσιο των γενικών σκοπών της προηγούμενης παραγράφου, ειδικότεροι σκοποί του Συνδέσμου είναι : α) Η μελέτη, προβολή και υποστήριξη των θεμάτων που αφορούν τις οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές και την κεφαλαιαγορά και που η αντιμετώπισή τους συμβάλλει στην ανάπτυξη.
β) Η εκπροσώπηση των μελών του Συνδέσμου (σε συμβούλια, επιτροπές, οργανισμούς, επιμελητήρια κλπ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος.
γ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων ενημέρωσης των μελών του πάνω σε θέματα που τα αφορούν, κυρίως με τη δημιουργία κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων.
δ) Η εξέταση των νόμων και αποφάσεων της Πολιτείας και των Αρχών, που αφορούν τα μέλη καθώς και των επιπτώσεων από την εφαρμογή τους και την υποβολή ανάλογων εισηγήσεων όταν τούτο απαιτείται.
ε) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την άσκηση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αφορούν στις κεφαλαιαγορές, καθώς και για την προσαρμογή προς τις κοινοτικές ρυθμίσεις.
στ)Η καθιέρωση ομοιομορφίας στους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και ο διαρκής εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή τους στη διεθνή πρακτική.
ζ) Η προώθηση νέων μορφών επενδυτικών υπηρεσιών και προϊόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τον εκσυγχρονισμό των συναλλαγών και την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, με την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της τεχνολογίας και των εμπειριών του διεθνούς συστήματος.
η) Η προώθηση των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και των ελληνικών οργανωμένων αγορών στον χώρο της κεφαλαιαγοράς.
θ) η προώθηση ενεργειών για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των υπαλλήλων των μελών, με την ανάπτυξη κάθε μορφής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις που οργανώνονται στο εσωτερικό και το εξωτερικό, την έκδοση κατάλληλων βοηθημάτων και συγγραμμάτων και την υποβοήθηση για τη δημιουργία των κατάλληλων προς το σκοπό αυτό οργάνων.
ι) Η ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου σε θέματα κοινωνικά, εργασιακά και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
ια) Η συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και με την ενθάρρυνση μελετών, την υπόδειξη συγκεκριμένων μέτρων προς τις Αρχές και τους συλλογικούς φορείς και την πρόωθηση συνεργασιών με αυτούς.
ιβ) Η συνεργασία με ενώσεις μελών χρηματιστηρίων άλλων χωρών, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τους διεθνείς οργανισμούς που έχουν ως αντικείμενο την προώθηση θεμάτων της κεφαλαιαγοράς, με σκοπό την προώθηση των θέσεων του Συνδέσμου και των μελών του και την διασύνδεσή του με το διεθνές περιβάλλον.
3. Μέσα: Ο Σύνδεσμος επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, τους σκοπούς που περιγράφονται στις προηγούμενες δύο παραγράφους.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης