• 4th slide
  • 1st slide
  • 3rd slide
  • 5th slide
  • 2nd slide
" Δύναμή μας οι επενδυτές ... "
ΣΜΕΧΑ

Καταστατικό

on .

Ευρετήριο Άρθρου

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ


Το μέλος που αποχωρεί ή αποβάλλεται διαγράφεται από το μητρώο των μελών του Συνδέσμου και δεν έχει δικαίωμα στην περιουσία του Συνδέσμου, ευθύνεται όμως για την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς αυτό για όσο χρόνο διετέλεσε μέλος.
Η επανεγγραφή επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση καθυστερήσεως της συνδρομής ή παραιτήσεως από την ιδιότητα του μέλους και γίνεται με αίτηση του μέλους που διαγράφηκε και η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή των οφειλομένων συνδρομών κτλ. μαζί με την προσαύξηση μέχρι το μισό της συνολικής οφειλής, που οριζέται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οργανα Διοίκησης του Σωματείου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση των μελών του (Γ.Σ.)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 9ο
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Συνέλευση: Η Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
2. Σύνθεση:
α) Η Συνέλευση απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των τακτικών μελών του Συνδέσμου, που έχουν εκπληρώσει όλες τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό οικονομικές υποχρεώσεις τους στο Σύνδεσμο.
β)Τα συνδεδεμένα μέλη δύνανται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3. Εκπρόσωποι νομικών προσώπων. Κάθε νομικό πρόσωπο-μέλος, με έγγραφό του στο Σύνδεσμο, μετά την εισδοχή του, ορίζει τον εκπρόσωπό του στη Συνέλευση, που πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ή ο Γενικός Διευθυντής, που δεσμεύει με την υπογραφή του το μέλος.
4. Αντικατάσταση εκπροσώπων. Τα νομικά πρόσωπα-μέλη, για τα οποία γίνεται λόγος στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν ελεύθερα και οποτεδήποτε, να αντικαταστήσουν τον εκπρόσωπό τους στη Συνέλευση. Η αντικατάσταση αυτή έχει ισχύ από την επόμενη ημέρα, που το σχετικό γι'αυτή έγγραφο θα περιέλθει στο Σύνδεσμο.

Β) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Γενικές: Η Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοικήσεως και έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να τα παύει.
2. Ειδικές: Στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης ανήκουν: α) Η εκλογή των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας.
β) Η έγκριση του ετήσιου ισολογισμού, των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της ετήσιας Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Η αυξομείωση των τακτικών και η επιβολή ή αποδοχή ειδικών εκτάκτων εισφορών.
δ) Η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Δεοντολογίας και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Η απονομή του τίτλου του Επίτιμου μέλους ή Επίτιμου Προέδρου του Συνδέσμου.
στ) Η προηγούμενη έγκριση για απόκτηση από το Σύνδεσμο λόγω επαχθούς αιτίας ακινήτων με αξία που ξεπερνά το άθροισμα των συνδρομών όλων των μελών 2 τουλάχιστον μηνών.
ζ) Η αποδοχή κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπον και αποδοχή κληρονομιών.
η) Η τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Συνδέσμου.
θ) Η λήψη απόφασης για εκούσια διάλυση του Συνδέσμου και θέση αυτού σε εκκαθάριση, και για την τύχη της καθαρής περιουσίας του, σύμφωνα με το νόμο, μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως.
Γ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Σύγκληση: Η Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικά τουλάχιστο κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος του μηνός Απριλίου, για ακρόαση της Διοικήσεως, που είναι υποχρεωμένη να εκθέσει τα πεπραγμένα της για το έτος που διέρρευσε, και να υποβάλλει προς έγκριση τον απολογισμό του έτους, που έληξε και , έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου το ένα πέμπτο τουλάχιστο, των τακτικών μελών του Συνδέσμου, με έγγραφη αίτηση, που αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά το αργότερο εντός εικοσαημέρου, εφαρμοζομένων των διατάξεων της επόμενης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2. Πρόσκληση: Η Συνέλευση συνέρχεται με έγγραφη ατομική πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποστέλλεται σε κάθε μέλος, πριν από οκτώ τουλάχιστον ημέρες και που περιέχει απαραίτητα τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της συνεδριάσεως, καθώς και μνεία των οριζομένων από τη παράγραφο 4. Μια απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στη πρόσκληση είναι άκυρη εκτός εάν άλλως αποφασίσει η Συνέλευση.
3. Εκπροσώπηση: Κάθε μέλος της Συνελεύσεως δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί σε αυτή από άλλο μέλος, πλην του εκπροσώπου που έχει ορισθεί από το μέλος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9Α του παρόντος καταστατικού. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση κωλύμματος του εκπροσώπου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο του μέλους μπορεί να ορίσει τον αντικαταστάτη του για την συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση που υφίσταται το κώλυμμα, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του μέλους ή ο Γενικός Διευθυντής, που δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία, με ειδική εξουσιοδότηση, που απευθύνεται στο Πρόεδρό της και κατατίθεται σε αυτόν, πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως. Ο εκπρόσωπος αυτός έχει στη Συνέλευση όλα τα δικαιώματα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό του εκπροσωπούμενου μέλους, το οποίο θεωρείται παρόν.
4. Ημερήσια Διάταξη: Η ημερήσια διάταξη της Συνελεύσεως καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη περίπτωση συγκλήσεως της Συνελεύσεως σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση του ενός πέμπτου των τακτικών μελών, η ημερήσια διάταξη δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνει θέματα άλλα, εκτός από τα αναφερόμενα στο έγγραφο των αιτούντων προς το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα για θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν αποφασίσει άλλως η ίδια.
5. Απαρτία: α) Στη πρώτη συνέλευση των μελών του Συνδέσμου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία στη πρώτη συνέλευση των μελών, συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια θέματα με γενική πρόσκληση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Στη δεύτερη αυτή συνέλευση απαιτείται παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, καλείται και τρίτη συνέλευση με την ίδια διαδικασία και μέσα στις ίδιες προθεσμίες, με γενική μόνο πρόσκληση, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
β) Κατ'εξαίρεση για τροποποίηση του Καταστατικού, για αποδοχή κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπο και για λήψη αποφάσεως για διάλυση του Συνδέσμου, απαιτείται, πάντοτε, η απαρτία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
6. Εκλογή Προεδρείου: Οταν αρχίσει η συνεδρίαση της Συνελεύσεως, προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα ένα από τα μέλη του, που παρίστανται. Μετά από τη διαπίστωση της απαρτίας και τον έλεγχο της τηρήσεως των διατυπώσεων της συγκλήσεως της Συνελεύσεως, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τα μέλη της να αναδείξουν με ανάταση του χεριού, τον οριστικό Πρόεδρο, ένα Γραμματέα και τρείς Εφόρους, προκειμένου να συγκροτηθεί εφορευτική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και τη είσοδό της στην Ημερήσια Διάταξη, διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορια και, όταν εξαντληθούν τα θέματα, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών. Ο Γραμματέας τηρεί και υπογράφει τα πρακτικά.
7. Τρόπος λήψης αποφάσεων: Εκτός από τις αποφάσεις του έκτου εδαφίου, κάθε άλλη απόφαση της Συνελεύσεως λαμβάνεται με ονομαστική ψηφοφορια ή με ανάταση του χεριού, ουδέποτε όμως με βοή. Κατ'εξαίρεση οι αποφάσεις που αναφέρονται σε α) εκλογή συλλογικών οργάνων, β) θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, γ) έγκριση της ετήσιας λογοδοσίας, δ) επιβολή έκτακτων εισφορών, ε) τροποποίηση του Καταστατικού, στ) συγχώνευση και ζ) ίδρυση ενώσεως, προσχώρηση, αποχώρηση από αυτή του Συνδέσμου, λαμβάνονται έγκυρα μόνο με μυστική ψηφοφορία.
8. Απαιτούμενη πλειοψηφία: α) Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς Συνέλευση των μελών, εάν όλα τα μέλη δηλώσουν έγγραφα τη συναίνεση τους σε μια πρόταση, β) κατ'εξαίρεση για λήψη αποφάσεως για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του Συνδέσμου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Για την αποδοχή από το Σύνδεσμο κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπο απαιτείται πλειοψηφία του μισού τουλάχιστο αριθμού του συνόλου των ενεργών μελών του. Τέλος, για τη λήψη αποφάσεως για μεταβολή του σκοπού του Συνδέσμου, απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών, οπότε η συναίνεση των απόντων δίνεται έγγραφα.
9. Ακυρότητα αποφάσεων: Μια απόφαση της Συνελεύσεως, που αντίκειται στο νόμο ή το Καταστατικό κηρύσσεται άκυρη, με αίτηση μελών, που αποτελούν τουλάχιστο το ένα πέμπτο του όλου αριθμού των γραμμένων μελών. Η αίτηση υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο της περιφερείας του σωματείου ή της Ενώσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από τη λήξη της Συνελεύσεως. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου μπορεί να εκκληθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, μέσα σε δέκα ημέρες, από την επίδοσή της.
10. Πρακτικά: Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνελεύσεως καταχωρούνται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών, αριθμημένο και θεωρημένο από την εποπτεύουσα Αρχή, και υπογράφονται από το Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνελεύσεως.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης