• 4th slide
  • 2nd slide
  • 3rd slide
  • 5th slide
  • 1st slide
" Ο επενδυτής στο επίκεντρο ... "
ΣΜΕΧΑ

Καταστατικό

on .

Ευρετήριο Άρθρου

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Α) ΕΚΛΟΓΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Σύνθεση: Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) αιρετά μέλη, δηλαδή: από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο - Αναπληρωτή του Προέδρου, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρείς Συμβούλους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικοί Διευθυντές των τακτικών μελών του Συνδέσμου, που δεσμεύουν με την υπογραφή τους τις εταιρίες, διαθέτουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν γνωστοποιήσει έγγραφα, στο Σύνδεσμο, τρείς ημέρες πριν από τη Συνέλευση, την υποψηφιότητά τους. Είναι δυνατόν η Συνέλευση να δεχθεί υποψηφιότητα που υποβάλλεται σε εκείνη την ίδια ημέρα.
2. Η ανακήρυξη των υποψηφίων, που έχουν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, για εκλογή, γίνεται από το Διοικητικό συμβούλιο, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή του, πριν από τη Συνέλευση, που καλείται για αρχαιρεσίες. Ο σχετικός κατάλογος των υποψηφίων παραδίδεται από το Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, στον Πρόεδρο της Συνέλευσης και εκφωνείται από αυτόν στην Συνέλευση.
3. Για να εκλεγεί κανείς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, πρέπει το νομικό πρόσωπο-μέλος, του οποίου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ή Γενικός Διευθυντής και το δεσμεύει με την υπογραφή του, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. Α1, να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο Σύνδεσμο.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση. Εκλέγονται οι κατά σειρά επτά (7) πρώτοι που πλειοψήφισαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για την έβδομη θέση. Οι λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί.
5. Κωλύματα Εκλογής: Δεν μπορεί να εκλεγεί κάποιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου αν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.
6. Θητεία: Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για τρία χρόνια. Κάθε μέλος μπορεί να επανεκλεγεί για όσο χρόνο ορίζει ο νόμος.
7. Εκπτωση: α) Εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου: αα) όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.
αβ) όποιος καταδικάσθηκε αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που προβλέπεται από το νόμο, ότι συνεπάγονται αυτοδίκαιη έκπτωση, εκτός αν αποκατασταθεί και όποιος καταδικάσθηκε αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που προβλέπονται από το νόμο, ότι συνεπάγονται ισόβια έκπτωση.
αγ) όποιος σύμβουλος ανακλήθηκε από τη Συνέλευση. β) Εκπίπτει, αλλά μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από την ιδιότητα του μέλους της Διοικήσεως του Συνδέσμου: βα) όποιος χάσει την ιδιότητα, που σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. Α1, είναι απαραίτητη για να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. ββ) όποιος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέλους του Συνδέσμου, εφ'όσον το τελευταίο διαγράφηκε ή παραιτήθηκε από το Σύνδεσμο. γ) Εκπίπτει, αλλά μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως από την ιδιότητα του μέλους της Διοικήσεως του Συνδέσμου, όποιος του έχει επιβληθεί η ποινή εκπτώσεως από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν προτάσεως για την επιβολή της ποινής αυτής από την Επιτροπή Δεοντολογίας. 8. Παραίτηση: Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε από την ιδιότητα αυτή, με απλή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο. Αυτός που παραιτήθηκε, παύει να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από την επόμενη ημέρα, που η πιο πάνω δήλωσή του περιήλθε στον Σύνδεσμο.
9. Ελλειψη: Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως ή θανάτου ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτοί αντικαθίστανται με τους κατά σειρά επιλαχόντες αναπληρωματικούς.
Περιορισμοί μελών διοικήσεως: Τα αιρετά μέλη της Διοικήσεως του Συνδέσμου δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με αυτόν συμβάσεις, που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής, για προσφορά κάθε είδους άλλων υπηρεσιών ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους, για την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής στο Σύνδεσμο.
Β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Συνεδριάσεις - Απαρτία:
Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε οκτώ ημέρες από την εκλογή τους συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου πλειοψηφίσαντα στα γραφεία του Συνδέσμου και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, οι ιδιότητες των οποίων δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κατά το Καταστατικό αναπληρωτής του και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη του, μεταξύ των οποίων πρέπει απαραίτητα να είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κατά το Καταστατικό Αναπληρωτής του.
2. Πρόσκληση: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση που αναφέρει απαραίτητα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Στις συνεδριάσεις επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων και για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
3. Αποφάσεις: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, και σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που παραβαίνουν το Καταστατικό ή τον νόμο, είναι άκυρες.
4. Πρακτικά: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεών του και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και, αν ο τελευταίος απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, από τον αναπληρωτή του, που ορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό.
Γ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Αρμοδιότητες: Το Διοικητικό Συμβούλιο: α) διοικεί το Σύνδεσμο, διαχειρίζεται τη περιουσία του και διευθύνει όλες τις υποθέσεις του, εκτός από αυτές που ανάγονται σε θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Συνελεύσεως, β) υποβάλλει στη συνέλευση για έγκριση τα θέματα της αρμοδιότητας της, γ) προσλαμβάνει και απολύει τον Γενικό Διευθυντή και το υπόλοιπο προσωπικό, αποφασίζει τη σύναψη και λύση συμβάσεων έμμισθης εντολής και οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων με τρίτους, οργανώνει τις υπηρεσίες του Συνδέσμου και ασκεί τη πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του Συνδέσμου, δ) εισηγείται στη Συνέλευση τους εσωτερικούς κανονισμούς που προβλέπονται από το Καταστατικό, ε) αποφασίζει τη συμμετοχή του Συνδέσμου σε ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις, στ) αποφασίζει την άσκηση κάθε είδους προσφυγής στις διοικητικές αρχές και την άσκηση κάθε εισαγωγικού δικογράφου ή ενδίκου μέσου, σε όλους τους βαθμούς των δικαστηρίων της Επικρατείας μέχρι και τον Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, ζ) ασκεί την πειθαρχική εξουσία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας στα μέλη του Συνδέσμου, η) αποφασίζει ή γνωματεύει για τα υπόλοιπα θέματα, που του ανατίθενται από το Καταστατικό ή τη Συνέλευση, θ) και μπορεί με ειδική εξουσιοδότηση να αναθέσει σε κάθε μέλος του Διοικητικου Συμβουλίου ή στο Γενικό Διευθυντή ή σε άλλο υπάλληλο ή δικηγόρο του Συνδέσμου συγκεκριμένες αρμοδιότητες ή εξουσίες από τις αναφερόμενες πιο πάνω εκτός από τις περιπτώσεις β,δ,ε,στ, ζ.
Ευθύνες: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις του, που έχουν ληφθεί σε συνεδρίαση, που δεν ήταν παρόντα ή ήταν παρόντα, διεφώνησαν, εφ'όσον, στην τελευταία περίπτωση, η διαφωνία τους βεβαιώνεται από το πρακτικό της συνεδριάσεως.
Δ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Αρμοδιότητες: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου α) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΜΕΧΑ και προεδρεύει αυτού και ασκεί τις αρμοδιότητες του αρθρου 10Β, β) καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει σε αυτά και θέματα που του έχουν ζητηθεί εγγράφως δύο ημέρες πριν την συνεδρίαση και πριν την κατάρτιση της Ημερήσιας Διάταξης, τουλάχιστον από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τα παραπάνω θέματα, τα μέλη αυτά είναι υποχρεωτικά οι εισηγητές τους, γ) κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του Συνδέσμου, δ) εκτελεί τις αποφάσεις της Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, ε) συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συνδέσμου και στ) εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο δικαστικά και εξώδικα, σε καθε αρχή και κάθε δικαστήριο και σε όλες τις σχέσεις του και διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους του. Τον Προεδρο όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος. Ειδικότερα όμως σε επιτροπές δημοσίων υπηρεσιών, σε συμβούλια οργανισμών ή σε άλλα συλλογικά όργανα, στα οποία σύμφωνα με νόμο, διάταγμα ή απόφαση ή διοικητική πράξη, προβλέπεται η συμμετοχή του Προέδρου ή για τον χειρισμό ορισμένων υποθέσεων είναι δυνατό να τον αναπληρώσουν εκτός από τον Αντιπρόεδρο και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και πρόσωπα από την υπηρεσία του Συνδέσμου ή και έξω από αυτήν, τα οποία ορίζονται ειδικά με τους αναπληρωτές τους από τον Πρόεδρο, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση του. Με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατεθεί η αναπλήρωση του Προέδρου για τον χειρισμό θεμάτων οποιασδήποτε φύσεως, που ενδιαφέρουν τον Σύνδεσμο καθώς και η υπογραφή εγγράφων τρεχούσης φύσεως, σε πρόσωπα της υπηρεσίας του συνδέσμου ή και έξω από αυτή.
2. Επίτιμος Πρόεδρος: Με απόφαση της Συνελεύσεως είναι δυνατό να απονεμηθεί ο τίτλος του επιτίμου Προέδρου του Συνδέσμου σε εκπρόσωπο μέλους της, από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. 2, λόγω πολυτίμων υπηρεσιών προς τον Σύνδεσμο. Ο επίτιμος Πρόεδρος μετέχει και στις συνεδριάσεις της Συνελεύσεως χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3. Εκτελεστική Επιτροπή: Τον Πρόεδρο επικουρεί η Εκτελεστική Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου.

Ε) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Αρμοδιότητες: Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει τις υπηρεσίες του Συνδέσμου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και τηρεί το αρχείο του Συνδέσμου και τα προαιρετικά ή υποχρεωτικά Βιβλία Πρακτικών.
2. Αναπλήρωση: Το Γενικό Γραμματέα, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

ΣΤ) ΤΑΜΙΑΣ
1. Αρμοδιότητες: Ο Ταμίας διαχειρίζεται, με προσωπική ευθύνη του το Ταμείο του Συνδέσμου, μεριμνά για την κατάθεση σε Τράπεζα των χρημάτων του Ταμείου, σύμφωνα με τον νόμο, τα οποία μπορεί να αναλάβει, με εντολή του Προέδρου, έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως της περιουσίας του Συνδέσμου, προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές, που μπορεί να τις αναθέτει, με έγγραφη εντολή του και σε αρμόδιο υπάλληλο του Συνδέσμου, και υπογράφει συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και γραμμάτια, για λογαριασμό του Συνδέσμου ως εκδότη, αποδέκτη ή οπισθογράφου. Συντάσσει κάθε μήνα κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του Συνδέσμου. Συντάσσει και υπογράφει τον απολογισμό και ισολογισμό κάθε οικονομικού έτους και τους υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές. Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη και όλων των παραστατικών εγγράφων αξιών, χρηματογράφων και γενικά των παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία, για την αντιμετώπιση επειγόντων και απροβλέπτων μικροεξόδων και δαπανών του Συνδέσμου.
2. Αναπλήρωση: Τον Ταμία, όταν κωλυεται, απουσιάζει ή ελλείπει, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να ορίζεται από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διαδικασία του παραπάνω άρθρου 10, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τριετής.
Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα, και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της, και τον Γραμματέα.
Εργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματτικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρησης των οικονομικών του Σωματείου. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και, κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Ολα τα όργανα του Σωματείου και κάθε μέλος του υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία, έγγραφα και στοιχεία που τηρούνται, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της. Ενα μήνα τουλάχιστον, προ της συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 10 ημέρες τουλάχιστον προ της Συνέλευσης. Η Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή, η Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή εντός των γραφείων του Σωματείου και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών από τα γραφεία του Σωματείου. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή δύο (2) από τα μέλη της ή το Δ.Σ. . Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε 5 ημέρες από την υποβολή της αίτησης, με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν τη συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από 2 συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης