• 1st slide
  • 3rd slide
  • 5th slide
  • 4th slide
  • 2nd slide
" Ο επενδυτής στο επίκεντρο ... "
ΣΜΕΧΑ

Καταστατικό

on .

Ευρετήριο Άρθρου

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Οταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους του Σωματείου (για τις ανώτερες Οργανώσεις που μετέχει), οι εκλογές για τα όργανα αυτά γίνονται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία προεδρεύει δικαστής που ορίζεται κατά τις διατάξεις των παρ. 3,4,5 και 6 του αρθρ. 11 του Ν. 1264/1982.
Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από δύο ακόμη μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση πριν από κάθε ψηφοφορία, για θέματα της προηγούμενης παραγράφου. Για την εκλογή αυτή εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού αυτού, περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Εφορετυτική Επιτροπή, δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.
Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η ψηφοφορία γίνεται υποχρεωτικά με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του ψηφοφόρου, και με την καθιέρωση του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου και βάσει αυτού. Στο βιβλιάριο σημειώνεται, από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα του Σωματείου. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο καταχωρείται κατ'αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει, κατά την ψηφοφορία και τα συναφή με αυτή θέματα.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει από τους υποψήφιους, τους εκλεγέντες σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 10 για τα αντίστοιχα αξιώματα, και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.
Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Τα πρακτικά αυτά φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑ


1. Οσα εκ των μελών μετέχουν σε Συλλογικά Οργανα κατόπιν υποδείξεως της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να εκφράζουν τις θέσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΕΧΑ.
2. Σε περίπτωση που κάποιο εκ των παραπάνω μελών εκφράζει απόψεις που είναι καταφανώς αντίθετες με τις θέσεις του ΣΜΕΧΑ, η Γενική Συνέλευση μπορεί να του ζητήσει την παραίτησή του, ορίζοντας και τον αντικαταστάτη του.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


1. Διάκριση: Μόνιμο όργανο της Διοικήσεως είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας. Λοιπά μόνιμα ή προσωρινά όργανα είναι όσα άλλα θα μπορούσε να συστήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για ειδικούς σκοπούς.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Τα μέλη, τακτικά και συνδεδεμένα, υποβάλλονται ως προς την τήρηση όλων των κανόνων του κώδικα δεοντολογίας του ΣΜΕΧΑ στην κρίση της Επιτροπής Δεοντολογίας.
1. Σύνθεση: Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από πέντε μέλη, που εκλέγονται για τρία χρόνια από την ίδια Συνέλευση των μελών, η οποία συγκαλείται για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, με σχετική πλειοψηφία από τα τακτικά μέλη του.
2. Μέλη τιμωρηθέντα αποκλείονται επί τριετία τουλάχιστον.
3. Λειτουργία : Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγουν τον Πρόεδρό τους και τον εισηγητή των θεμάτων. Τα μέλη που έχουν οποιαδήποτε σχέση με τις εκδικαζόμενες υποθέσεις αυτοεξαιρούνται και τη θέση τους καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
Η διαδικασία εργασιών της Επιτροπής καθορίζεται από την ίδια μετά την συγκρότησή της. Εξάλλου η Επιτροπή μπορεί να καταρτίσει κανονισμό λειτουργίας της.
4. Λήψη αποφάσεων - Επιβολή ποινών: Η Επιτροπή επιλαμβάνεται των υποθέσεων κατόπιν παραπομπής αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραπέμπει τις υποθέσεις είτε κατόπιν εγγράφου προσφυγής ενδιαφερομένου είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αναφοράς προς αυτό της Επιτροπής Δεοντολογίας, επιλαμβανομένης αυτεπαγγέλτως. Η Επιτροπή αφού μελετήσει τις καταγγελόμενες πράξεις και ακούσει τους παραπεμπόμενους ή τους εγκαλούμενους, ή οποιονδήποτε τρίτο κρίνει εκείνη, αποφαίνεται κατά πλειοψηφία και εκδίδει έγγραφη αιτιολογημένη απόφαση περί του αν συντρέχει παράβαση του γράμματος ή του πνεύματος του κώδικα, σε καταφατική δε περίπτωση αποφαίνεται και για την, εκ των ακολούθων ποινών, προσήκουσα στη συγκεκριμένη παράβαση την οποία προτείνει προς το Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ, ήτοι :

  1. Προφορική σύσταση του Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ
  2. Εγγραφη παρατήρηση του Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ
  3. Πρόστιμο μέχρι του 10πλασίου της μηνιαίας συνδρομής μέλους του ΣΜΕΧΑ
  4. Προσωρινή μέχρι τριών μηνών αναστολή της ιδιότητας του μέλους του ΣΜΕΧΑ
  5. Οριστική ανάκληση της ιδιότητας του μέλους του ΣΜΕΧΑ με καταχώρησή της στον Τύπο και κοινοποίησή της στο Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία προτείνεται σε περίπτωση υποτροπής σοβαρού παραπτώματος ή πράξεως μη επιδεχομένης επιείκιαν.
  6. Εάν πρόκειται για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΕΧΑ, έκπτωση από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ επιλαμβανόμενο των εισηγήσεων της Επιτροπής Δεοντολογίας, και δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών του, αποφασίζει κατά την κρίση του, μη δυνάμενο όμως να εκδώσει απόφαση αυστηρότερη εκείνης που προτείνεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Εάν το Δ.Σ. κρίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι ηπιοτέρα της πρεπούσης, μπορεί να επαναφέρει το θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας προς επανεξέταση.
6. Προσφυγή : Το Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ ανακοινώνει στα παραπεμπόμενα ή εγκαλούμενα μέλη τη ληφθείσα απόφαση, κατά της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στο Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ εντός 10ημέρου από της ανακοινώσεως της απόφασης, για επανεξέταση.
Της προσφυγής του μέλους επιλαμβάνεται από κοινού το Δ.Σ. και η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΜΕΧΑ. Η εν λόγω ολομέλεια, υπό την προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. ορίζει εισηγητή εκ των μελών της και αποφαίνεται με απόφασή της η οποία λαμβάνεται το βραδύτερο εντός 45 ημερών από της υποβολής της προσφυγής με πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των μελών της, και είναι τελεσίδικη.
7. Σε περίπτωση που κρίνεται μέλος Χρηματιστηρίου ή ΕΠΕΥ και μη μέλος του ΣΜΕΧΑ, τότε μετά τη διερεύνηση και την έκδοση απόφασης από την Επιτροπή Δεοντολογίας ότι συντρέχει παράβαση του Κώδικα, το Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ προβαίνει σε καταχώρηση της παράβασης του εν λόγω μέλους του Χ.Α.Α. στον Τύπο και κοινοποιεί στο Δ.Σ. του Χ.Α.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Για όσο διαρκεί η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν γίνεται αποδεκτή παραίτηση καταγγελλόμενου μέλους.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης