• 2nd slide
  • 1st slide
  • 4th slide
  • 5th slide
  • 3rd slide
" Δύναμή μας οι επενδυτές ... "
ΣΜΕΧΑ

Καταστατικό

on .

Ευρετήριο Άρθρου

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΠΟΡΟΙ


Πόροι του Συνδέσμου είναι :
α) Το εφάπαξ καταβαλλόμενο τίμημα δικαιώματος εγγραφής και οι υποχρεωτικές τακτικές και έκτακτες συνδρομές των τακτικών καθώς και των συνδεδεμένων μελών, που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου και
γ) Τα έσοδα από διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα.
Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των υποχρεωτικών τακτικών και εκτάκτων συνδρομών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνεται με απόφαση των δύο πέμπτων (2/5) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) του Σωματείου είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.


ΑΡΘΡΟ 16ο
ΒΙΒΛΙΑ


Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Συνδέσμου τηρούνται υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται, πριν να χρησιμοποιηθούν, από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών ή άλλη αρμόδια αρχή: α) Βιβλίο Μητρώου Μελών: Στον Σύνδεσμο τηρείται υποχρεωτικά ειδικό βιβλίο, που περιέχει μητρώο των μελών και εμφανίζει σε αύξοντα αριθμό την εταιρική επωνυμία, την διεύθυνση, χρόνο συστάσεως της εταιρίας, ιθαγένεια και ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
στ)Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.
ζ) Βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται, με αριθμητική σειρά, οι επωνυμίες των μελών του Σωματείου, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό, αποτελεί και τον αριθμό του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης η ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης, καθώς επίσης και η ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσης του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απώλειας αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας Οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.) Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση του Σωματείου επιβάλλει, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίησή τους. Επίσης τηρούνται και οιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν. Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων (και εφοδιάζονται με ειδικό εκλογικό βιβλιάριο για την άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων, που μπορεί να περιέχει γενικό και ειδικό αριθμό.)

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ


1. Εκούσια διάλυση: Ο Σύνδεσμος μπορεί να διαλυθεί πάντοτε με απόφαση της Συνελεύσεως των μελών του, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις εξαιρετικές διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 9 του Καταστατικού. Αντίγραφο αυτής της αποφάσεως κοινοποιείται με φροντίδα του Προέδρου της Συνελεύσεως μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της, στο Πρωτοδικείο Αθηνών για ενημέρωση του σχετικού φακέλου του Συνδέσμου, που τηρείται σε αυτό. Η διάλυση επέρχεται από τη στιγμή που η σχετική απόφαση της Συνελεύσεως θα εγγραφεί στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου.
2. Εκκαθάριση και εκκαθαριστές: Οταν διαλυθεί ο Σύνδεσμος βρίσκεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση, και λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι το τέλος των εργασιών της και για τις ανάγκες της. Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν τη διοίκηση του Συνδέσμου, όταν επήλθε η διάλυση και ενεργούν με πλειοψηφία, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά και με την ίδια απόφαση της διαλύσεως διορίσει ένα ή περισσότερους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν, μετά το τέλος του έργου τους, στην εποπτεύουσα Αρχή έκθεση για τις ενέργειές τους, προς εκκαθάριση της περιουσίας του Συνδέσμου.
3. Διάρκεια εκκαθαρίσεως; Η διάρκεια της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί το έτος, εκτός αν το Πρωτοδικείο επιτρέψει παράταση για τρείς ακόμη μήνες.
4. Τύχη περιουσίας μετά την εκκαθάριση: Μετά την πληρωμή των χρεών και την πώληση των κινητών και ακινήτων του ενεργητικού, το καθαρό κεφάλαιο που απομένει, μεταβιβάζεται κατά τον τρόπο που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ


Για την πραγμάτωση των σκοπών του Συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνελεύσεως, μπορεί να αποφασίσει την ίδρυση και εγκατάσταση γραφείων και υπηρεσιών του Συνδέσμου σε άλλες, εκτός από την έδρα του, πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Για τη σύμφωνη αυτή γνώμη χρειάζεται η παρουσία του ενός τρίτου των μελών του Συνδέσμου και η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ


1. Με τους κανονισμούς, που εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μελών, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Σωματείου.
2. Η ισχύς των κανονισμών αυτών αρχίζει από τη κατάθεση αντιγράφων στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική και φέρει περιφερειακά την επωνυμία και έτος ίδρυσής του, στο κέντρο δε την παράσταση του Ερμή.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ


Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αναγνωρίζει και ανακηρύσσει δωρητές του Σωματείου εκείνους που προσφέρουν στο Σωματείο χρηματικά ποσά ή άλλα είδη, η αξία των οποίων ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και Ευεργέτες του Σωματείου εκείνους που προσφέρουν μεγαλύτερα ποσά.
Οι Δωρητές και οι Ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
Αποκλείονται δωρεές και ευεργεσίες από πρόσωπα που πολιτεύονται.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από 22 άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1997
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης