“Τροποποίηση της απόφασης 2/477/1.7.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)»

Απόφαση ΕΚ 1/505/3.4.2009  “Τροποποίηση της απόφασης 2/477/1.7.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)»  ΦΕΚ 834/Β/6.5.2009