“Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης”

Απόφαση Ε.Κ. 5/461/24.1.08  “Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης”  (ΦΕΚ 283/Β/25.2.08)