Απόψεις για το μέλλον των αγορών

΄Αρθρο του κ. Βασίλειου Τσίτσα, Πιστοποιηµένου Αναλυτή Αγοράς & Μετοχών, Υπεύθυνου Ανάλυσης ΠΕΝΤΕ∆ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ