Βγείτε κερδισμένοι από τις διακυμάνσεις των μετοχών

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην Real News, 12/7/2009

 

Οι περισσότεροι επενδυτές και ειδικότερα όσοι δραστηριοποιούνται παραδοσιακά στο ελληνικό χρηματιστήριο – έχουν την άποψη ότι κέρδη μπορούν να επιτύχουν  μόνο σε περιόδους ανοδικών τάσεων. Ορισμένοι, λίγοι επίσης, ασχολούνται με το short selling (ακάλυπτη πώληση) όταν προβλέπουν πτώση των τιμών των μετοχών και επιθυμούν να την αξιοποιήσουν. Η άποψη αυτή είναι εσφαλμένη, καθώς ένα πλήθος επενδυτικών επιλογών με σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία είναι ικανά να δημιουργήσουν οφέλη για τους επενδυτές, ακόμη και σε περιόδους που παρατηρείται κάποια σχετική σταθερότητα χωρίς τάση. Παρακάτω παραθέτουμε ένα από τα πολλά παραδείγματα.

Επενδυτής είναι κάτοχος (ή επιθυμεί να αγοράσει) μετοχές της Εθνικής Τράπεζας Π.χ αγορά στα 16,90 ευρώ στις 8/7/09. Εφόσον αναμένει ότι η αγορά θα κινηθεί παράλληλα χωρίς τάση για τους επόμενους 2 – 3 μήνες, προχωρά σε πώληση δικαιώματος αγοράς (call option), δηλαδή αναλαμβάνει την υποχρέωση να πουλήσει τις μετοχές της ΕΤΕ εάν του ζητηθεί, με ημερομηνία λήξης της υποχρέωσης την Τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2009 με τιμή πώλησης, δηλαδή εξάσκησης της υποχρέωσης (strike price), τα 18,5 ευρώ, λαμβάνοντας έτσι ένα όφελος (premium) για αυτή την υποχρέωση 1,09 ευρώ για κάθε μετοχή.

Σενάριο 1ο: είναι κατά την λήξη του δικαιώματος (Σεπτέμβριος 2009) άνω των 18,5 ευρώ, π.χ. στα 20 ευρώ. Ο επενδυτής είναι ωφελημένος κατά 1,09 ευρώ που είναι το premium που έχει εισπράξει από την πώληση του δικαιώματος + 1,60 ευρώ (διαφορά μεταξύ 18,5 – 16,90). Σύνολο 2,69 ευρώ ή 15,9% για 21/2 μήνες περίπου, ή 90,25% σε ετήσια βάση, που αποτελεί και τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Μόνο αρνητικό σημείο μπορεί να αποβεί το διαφυγόν κέρδος όταν και εάν ανέβει περισσότερο η τιμή της ΕΤΕ.

Σενάριο 2ο: Η τιμή της μετοχής είναι μεταξύ 16,90 και 18,5 ευρώ, π.χ. στα 17,50 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο επενδυτής ωφελείται  κατά 1,09 ευρώ (το premium) + 0,60 ευρώ (17,50 – 16,90), σύνολο 1,69 ευρώ ή 60% σε ετήσια βάση.

Σενάριο 3ο: Η τιμή της μετοχής παραμένει απόλυτα σταθερή στα 16,90 ευρώ. Άρα όφελος 1,09 ευρώ ή 38,70% σε ετήσια βάση. Ο επενδυτής συνεχίζει να κατέχει τις μετοχές της ΕΤΕ και μπορεί να ξαναπουλήσει το call για άλλο μήνα.

Σενάριο 4ο: Η τιμή της μετοχής είναι μικρότερη των 16,90 ευρώ, οπότε ωφελείται με το Premium 1,09 ευρώ, οπότε ωφελείται με το premium 1,09 ευρώ, καταγράφει όμως απώλειες λόγω υποχώρησης της τιμής, οπότε διακρατεί τις μετοχές. Το κόστος κτήσης του, όμως έχει κατεβεί σε 16,90 – 1,09=15,81 ευρώ.