ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

simata ekae

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΜΕΧΑ) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την επιλογή Συμβούλου και την υλοποίηση του έργου «Συμβουλευτική υποστήριξη στην εκπόνηση και εφαρμογή κλαδικού σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης για τον  ΣΜΕΧΑ».

 

Το παραπάνω έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της αίτησης που θα υποβάλει ο ΣΜΕΧΑ στην Πρόσκληση Α του Προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή των Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης», με Αναθέτουσα Αρχή την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε., Θεματικός Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).

Υποβολή Προσφορών:

Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν προσφορές φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα Συμβούλου Επιχειρήσεων.

Το περιεχόμενο του έργου είναι αυτό που περιγράφεται στον Οδηγό Εφαρμογής – Πρόσκληση Α’ του προγράμματος “Διαρθρωτική προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης” και στην αναλυτική διακήρυξη 01/2011 του παρόντος πρόχειρου διαγωνισμού.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών, στην διεύθυνση Φειδίου 14-16, 10678 Αθήνα, και να πρωτοκολληθούν μέχρι την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011 και ώρα 15.00

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24η Μαρτίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ. στα Γραφεία του ΣΜΕΧΑ, από ειδική επιτροπή που έχει οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της προκήρυξης από τα γραφεία του Κλαδικού Φορέα στην παραπάνω διεύθυνση καθώς και από τον δικτυακό τόπο  www.smexa.gr

Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το περιεχόμενο της Προκήρυξης παρέχονται από τον Σύνδεσμο, στο τηλ/φαξ. 210.38.44.307 ώρες 9:00 π.μ.-13:00 μ.μ. (Αρμόδιο πρόσωπο: Σοφία Ζαφειροπούλου, Γενική Διευθύντρια)

Για τον Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών

Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ                                           ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΝΟΣ