Ενημέρωση επιχειρήσεων μελών του ΣΜΕΧΑ για επιδοτούμενο πρόγραμμα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Μ.Ε.Χ.Α.) πρόκειται να συμμετάσχει σε ένα επιδοτούμενο 100% πρόγραμμα της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ με τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

 

 

Ο Σύνδεσμος καλεί τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό από το οποίο θα έχουν οικονομικά και ποιοτικά οφέλη (κατάρτιση του προσωπικού τους, και ενίσχυση σε θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξης συστημάτων κ.λπ.)

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης και να υποδείξει εργαζόμενους (ή και τον επιχειρηματία) να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης που θα σχεδιάσουμε με το ΚΕΚ και τον Σύμβουλο με τους οποίους θα συνεργαστούμε

Τα προγράμματα κατάρτισης θα οργανωθούν σε θέματα που θα επιλέξουμε και θα υλοποιηθούν σε τμήματα στα οποία μπορούν να συμμετέχουν 1 ή περισσότεροι εργαζόμενοι από κάθε επιχείρηση.

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετέχει στην κατάρτιση θα έχει και οικονομικό όφελος, που εξαρτάται από τις ώρες του προγράμματος κατάρτισης. Για παράδειγμα:

Για πρόγραμμα 300 ωρών (180 ώρες θεωρία και 120 ώρες πρακτική)

Για κάθε άτομο  που θα συμμετέχει ο προϋπολογισμός αναλύεται:

Εκπαιδευτικό επίδομα καταρτιζόμενου: 900,00 (180 ώρες * 5 ευρώ)

Αποζημίωση επιχείρησης: 1.350,00

 

Για πρόγραμμα 200 ωρών (120 ώρες θεωρία και 80 ώρες πρακτική)

Για κάθε άτομο που θα συμμετέχει ο προϋπολογισμός αναλύεται:

Εκπαιδευτικό επίδομα καταρτιζόμενου: 600,00 (120 ώρες * 5 ευρώ)

Αποζημίωση επιχείρησης: 900,00

Κάθε εργαζόμενος ή επιχειρηματίας που θα συμμετάσχει στην κατάρτιση θα πάρει στο τέλος Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης που είναι αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός φορέας στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης είναι: α) η επιχείρηση (και οι συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις) να μην έχουν άλλη χρηματοδότηση / ενίσχυση την περίοδο μετά την 1/1/2009 (όριο de minimis της ΕΕ: 200.000 ευρώ), β) να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, γ) να έχουν έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2008 και δ) να συγκεντρώνουν 1-49 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ( που αντιστοιχούν σε απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης καθ’όλο το προηγούμενο έτος).

Ο Σύνδεσμος θα παρέχει στα ταμειακώς ενήμερα μέλη του πλήρη και δωρεάν υποστήριξη στην συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την προετοιμασία / σύνταξη και υποβολή της αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από:

  1. τον κ. Παναγιώτη Χριστόπουλο, Ταμία Δ.Σ. ΣΜΕΧΑ, τηλ. 6944 207107
  2. την κ. Σοφία Ζαφειροπούλου, Γενική Διευθύντρια ΣΜΕΧΑ, τηλ. 210 3304655