Ζητούνται πράξεις, όχι λόγια.

Άρθρο κ. Κωνσταντίνου Πεντεδέκα, Μέλους Δ.Σ του ΣΜΕΧΑ και Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ, που δημοσιεύθηκε στο Κεφάλαιο στις 30/1/2010