Κατάρτιση και προσλήψεις πτυχιούχων ανέργων σε χρηματιστηριακές εταιρίες

 Την υλοποίηση προγράμματος εναλλασσόμενης κατάρτισης για 20 ανέργους στο Ν. Αττικής, στην ειδικότητα «Πωλήσεις Ελληνικών και Διεθνών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών», ανέθεσε ο ΟΑΕΔ στον Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ).

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΑΤΕΙ με γνώσεις τουλάχιστον Αγγλικής. Προτεραιότητα θα δοθεί στους πτυχιούχους Σχολών Οικονομικής κατεύθυνσης, Πολυτεχνικών Σχολών κατεύθυνσης Η/Υ καθώς και Θετικών Επιστημών. Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί τίτλοι θα συνεκτιμηθούν αναλόγως. Η επιλογή των ανέργων θα γίνει αυστηρώς αξιοκρατικά σε συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ) και του ΣΜΕΧΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

 

Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί στις επιχειρήσεις – μέλη του ΣΜΕΧΑ, οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα και των οποίων η δραστηριότητα είναι αντίστοιχη με το περιεχόμενο του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης (800 ώρες) οι καταρτιζόμενοι θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 6 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

 

Οι χρηματιστηριακές εταιρίες αναλαμβάνουν την υποχρέωση, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, να προσλάβουν τουλάχιστον το 60% των καταρτιζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η υποχρέωση των ΑΕΠΕΥ τελεί υπό τον όρο της επιτυχούς συμμετοχής των καταρτιζομένων στις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης στελεχών που διοργανώνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι όχι μόνο θα βρουν απασχόληση, αλλά υπό κατάλληλες προϋποθέσεις προσόντων, αντικείμενο εργασίας με εξαιρετικές προοπτικές.

 

Εγγραφές και αιτήσεις συμμετοχής μέχρι 7/7/2009.

Πληροφορίες και προσκόμιση δικαιολογητικών:

ΣΜΕΧΑ, Φειδίου 14-16, 10678 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2103844307, fax: 2103303791, email: info@smexa.gr