Οι θέσεις του ΣΜΕΧΑ για τις ενισχύσεις στις τράπεζες

 

“Ναι” στις ενισχύσεις των τραπεζών από το Δημόσιο, αλλά με σαφείς όρους διαφάνειας, εγγυήσεις για τον υγιή ανταγωνισμό και αυστηρούς όρους: αυτό είναι το πλαίσιο των θέσεων του ΣΜΕΧΑ, ενόψει της κατάθεσης νομοσχεδίου για την υποστήριξη του πιστωτικού συστήματος της χώρας.

Σε σχέση με την επικείμενη κατάθεση του νομοσχεδίου περί ενίσχυσης των τραπεζών, ο ΣΜΕΧΑ υποβάλλει αρχικά τις εξής παρατηρήσεις και επιφυλάσσεται και για άλλες όταν λάβει τη σχετική πληροφόρηση:
1. Πρέπει να υποστηριχθεί το τραπεζικό σύστημα, έστω και αν κατέχεται κατά 50% από ξένους μετόχους, αλλά ταυτόχρονα αυτό να μην αποβεί σε βάρος των μικρομετόχων, των Ελλήνων φορολογούμενων και των ανταγωνιστικών προς τις τράπεζες επιχειρήσεων (είτε με τις ίδιες είτε με θυγατρικές τους, όπως είναι οι χρηματιστηριακές εταιρίες, οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι εταιρίες ακινήτων, οι κτηματομεσιτικές εταιρίες, καθώς και άλλοι κλάδοι της οικονομίας). Η απόφαση της συνδιάσκεψης κορυφής των Παρισίων της 12/10/2008 είναι σαφής και πρέπει να κατευθύνει τις δράσεις της Ελλάδας και όλων των κρατών μελών σε υιοθέτηση τέτοιου κατάλληλου νομικού πλαισίου.
2. Οι ενισχύσεις πρέπει να γίνουν με διαφανή διαδικασία και να υπάρξει ισότιμη ενημέρωση όλου του επενδυτικού κοινού, ακολουθώντας τους κανόνες της αγοράς.
3. Η ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών να γίνει μέσα από αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου. Το Δημόσιο, εκπροσωπώντας τους Έλληνες φορολογούμενους, να συμμετάσχει σε αυτές τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εγγυώμενο τα αδιάθετα ακάλυπτα είτε με μετατρέψιμα ομόλογα είτε με απευθείας μετοχική συμμετοχή. Οι Έλληνες φορολογούμενοι δικαιούνται να απολαύσουν οι ίδιοι την υπεραξία που θα επέλθει από την οικονομική ενίσχυση του Δημοσίου.
4. Το πετυχημένο ελληνικό σύστημα Αποθετηρίου και εκκαθάρισης, δηλαδή του διαχωρισμού χρημάτων και τίτλων των επενδυτών με εκκαθάριση στο όνομα και για λογαριασμό του τελικού επενδυτή και διαφύλαξη – διατήρηση των άυλων τίτλων στη μερίδα του επενδυτή στο Κεντρικό Αποθετήριο να επεκταθεί και στις τράπεζες θεματοφυλακής.
5. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε οι τράπεζες να μην αυξήσουν τα spreads στο δανεισμό και τις προμήθειες στις εγγυητικές επιστολές προς τις ΑΧΕΠΕΥ αλλά και εταιρίες άλλων κλάδων της Οικονομίας, ενάντια στις αποφάσεις κορυφής των Παρισίων και τα συμφέροντα της Ελληνικής Οικονομίας, ενώ λαμβάνουν απλόχερα από το Δημόσιο τις εγγυήσεις των Ελλήνων φορολογουμένων.
6. Ο ΣΜΕΧΑ ως χρήστης τραπεζικών υπηρεσιών, που έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία θα μπορούσε να συμμετάσχει συμβουλευτικά στη διαδικασία αυτή ώστε να εξασφαλισθεί η μέγιστη ωφέλεια για τον Έλληνα φορολογούμενο και τον ιδιώτη Έλληνα επενδυτή.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2008