Συμπληρωματική Νομοθεσία Αυγούστου 2011

{slide=Νόμοι|closed}

Περιεχόμενα σε αρχείο excel.

99. Ν. 3932/10.3.2011 (ΦΕΚ Α/79/10.3.2011)

Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

100. Ν. 3943/31.3.2011 (ΦΕΚ Α/66/31.3.2011)

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

101. Ν. 3986/1.7.2011 (ΦΕΚ Α/152/1.7.2011)

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

{slide=Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς}

Περιεχόμενα σε αρχείο excel.

434. EK 7/576/3.2.2011 (ΦΕΚ Β/395/14.3.2011)

Tροποποίηση της απόφασης 1/462/7.2.2008 (ΦΕΚ Β’ 297/25.2.2008) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ»

435. ΕΚ 3/578/24.2.2011 (ΦΕΚ Β/493/31.3.2011)

Τροποποίηση της απόφασης 3/378/14.4.2006 (ΦΕΚ Β/608/16.5.2006) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Xρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και τίτλων επιλογής από αμοιβαία κεφάλαια και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου».

436. ΕΚ 2/578/24.2.2011 (ΦΕΚ/Β/493/31.3.2011)

Τροποποίηση της απόφασης 2/317/11.11.2004 (ΦΕΚ Β/1746/26.11.2004) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Τριμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004

437. ΕΚ 1/578/24.2.2011 (ΦΕΚ/Β/542/7.4.2011)

Τροποποίηση της απόφασης 1/317/11.11.2004 (ΦΕΚ Β/1746/26.11.2004) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Kεφαλαιαγοράς «Kατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004»

438. ΕΚ 2/574/17.1.2011 (ΦΕΚ/Β/542/7.4.2011)

Τροποποίηση της απόφασης 23/530/19.11.2009 (ΦΕΚ Β/2432/9.12.2009) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού»

439. ΕΚ 1/574/17.1.2011 (ΦΕΚ/Β/428/17.3.2011)

Αξιολόγηση καταλληλότητας των μετόχων με ειδική συμμετοχή σε διαχειριστή αγοράς και των προσώπων που διευθύνουν τη δραστηριότητά του

440. ΕΚ 33/577/15.2.2011 (ΦΕΚ/Β/943/24.5.2011)

Έγκριση προγράμματος εκπαίδευσης προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

441. ΕΚ 40/586/26.5.2011 (ΦΕΚ/Β/1064/31.5.2011)          

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤ.ΕΚ)

442. ΕΚ 41/586/26.5.2011 (ΦΕΚ/Β/1064/31.5.2011)

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

443. ΕΚ 34/586/26.5.2011 (ΦΕΚ/Β/1428/16.6.2011)

Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας σε περιπτώσεις εξωτερικής ανάθεσης ή αντιπροσώπευσης

444. ΕΚ 35/586/26.5.2011 (ΦΕΚ/Β/1428/16.6.2011)

Τροποποίηση της απόφασης 1/506/8.4.2009 (ΦΕΚ Β/834/6.5.2009) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»

445. ΕΚ 6/587/2.6.2011 (ΦΕΚ/Β/1428/16.6.2011)

Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων

446. ΕΚ 14/593/8.8.2011 (ΦΕΚ/Β/1800/9.8.2011)

Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/509/15.5.2009 «Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΦΕΚ Β’ 1076/2009)

447. ΕΚ 594/19.8.2011 (ΦΕΚ/B/1841/19.8.2011)

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

{slide=Υπουργικές Αποφάσεις}

Περιεχόμενα σε αρχείο excel

226. Αριθμ. 23384/27.5.2011 (ΦΕΚ/Β/1309/16.6.2011)

Παράταση ισχύος της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 3714/2008 (Α’ 231) για την εγγύηση καταθέσεων από το ΤΕΚΕ.

227. Αριθ. 29264/Β.1377/1.7.2011 (ΦΕΚ/Β/1588/1.7.2011)

Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008.

{slide=Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος}

Περιέχομενα σε αρχείο excel.

179. ΠΔ/ΤΕ 2641 20.04.2011 (ΦΕΚ Β/848/16.5.2011)

Tροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2541/27.2.2004

180. ΠΔ/ΤΕ 2642 16.05.2011 (ΦΕΚ Β/1438/17.6.2011)

Υποβολή μηνιαίων στατιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

{/slide}