Τροποποίηση της απόφασης 1/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β’ 2455/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»

Απόφαση ΕΚ 1/572/23.12.2010: Τροποποίηση της απόφασης 1/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β’ 2455/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»