Συμπληρωματική Νομοθεσία Ιανουαρίου 2011

{slide=Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς|closed}

Περιεχόμενα σε αρχείο excel.

 

419. ΕΚ 10/566/26.10.2010 (ΦΕΚ Β/1812/18.11.2010)     

Τροποποίηση της απόφασης 8/259/19.12.2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄19/16.1.2003) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία».

420. ΕΚ 1/568/12.11.2010 (ΦΕΚ Β/1996/24.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ B’ 901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Αϋλων Τίτλων».

421. Κοινή απόφαση ΤτΕ & Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 12/554/24.6.2010 (ΦΕΚ Β/1557/22.9.2010)

Ανάθεση της διεξαγωγής των Σεμιναρίων Πιστοποίησης για το Πιστοποιητικό Α1 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έγκριση του προγράμματος εκπαίδευσης, της διδακτέας ύλης και των εισηγητών του σεμιναρίου πιστοποίησης στελεχών της κεφαλαιαγοράς που διοργανώνεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

{slide=Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος}

Περιέχομενα σε αρχείο excel.

 

176. ΠΔ/ΤΕ 2638 15.12.2010 (ΦΕΚ Β/1953/17.12.2010)

Tροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984,όπως ισχυεί, σχετικά με την μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων.

{slide=Υπουργικές Αποφάσεις}

Περιεχόμενα σε αρχείο excel.

 

225. Αριθμ.54138/Β2197/30.11.10 (ΦΕΚ/Β/1913/9.12.2010)                           

Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

{/slide}