Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αναθεώρηση της Οδηγίας 1997/9/ΕΚ για τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών

Η από 8/4/2009 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παροχή στοιχείων ως προς την αναθέωρηση  της Οδηγίας 1997/9/ΕΚ για τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών.