2001/34/ΕΚ: Εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών

Οδηγία 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 28/5/2001 σχετικά με την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να δημοσιεύονται