1997/9/ΕΚ: Συστήματα αποζημιώσεως επενδυτών

Οδηγία 1997/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3/3/1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών.