2003/124/ΕΚ: Εκτελεστική Οδηγία για την Κατάχρηση Αγοράς

Οδηγία 2003/124/ΕΚ της Επιτροπής της 22/12/2003 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό και τη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών και τον ορισμό των πράξεων χειραγώγησης της αγοράς