2003/125/ΕΚ: Εκτελεστική Οδηγία για την Κατάχρηση Αγοράς

Οδηγία 2003/125/ΕΚ της Επιτροπής της 22/12/2003 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θεμιτή παρουσίαση των επενδυτικών συστάσεων και τη γνωστοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων.