2009/27/ΕΚ: Τροποποίηση της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ

Οδηγία 2009/27/ΕΚ της Επιτροπής της 7/4/2009 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις τεχνικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου