Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ B/901/16.6.2004) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Αυλων Τίτλων

Απόφαση ΕΚ 2/514/25.6.2009: «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ B/901/16.6.2004) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Αυλων Τίτλων» (ΦΕΚ Β/1364/9.7.2009)