Τροποποίηση της απόφασης 2/459/2010 (ΦΕΚ Β’ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα»

Απόφαση ΕΚ 2/572/23.12.2010: Τροποποίηση της απόφασης 2/459/2010 (ΦΕΚ Β’ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα»