Συμπληρωματική Νομοθεσία Δεκεμβρίου 2011

{slide=Νόμοι|closed}

Περιεχόμενα σε αρχείο excel.

103. Ν. 4021/30.09.2011 (ΦΕΚ Α/218/3.10.2011)

 

Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεων της και άλλες διατάξεις

 

104. Ν. 4031/8.12.2011 (ΦΕΚ Α/256/9.12.2011)

 

Κύρωση πράξης νομοθετικού περιεχομένου “Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα”

{slide=Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς}

Περιεχόμενα σε αρχείο excel.

448. ΕΚ 1/595/31.8.2011 (ΦΕΚ/Β/2237/6.10.2011)

 

Έγκριση τροποποίησης διατάξεων του Κανονισμού της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων

 

449. ΕΚ 14/597/23.9.2011 (ΦΕΚ/Β/2179/29.9.2011)

 

Τροποποίηση της απόφασης 7/513/18.6.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ‘Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή, στους Α’ και Β’ Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

450. ΕΚ 1/599/29.9.2011 (ΦΕΚ/B/2352/21.10.2011)

 

Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 14/593/8.8.2011 “Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών”

 

451. ΕΚ 605/8.12.2011 (ΦΕΚ/B/2796/9.12.2011)

 

Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 14/593/8.8.2011 “Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών”

 

452. ΕΚ 26/606/22.12.2011 (ΦΕΚ/Β/3053/30.12.2011)

 

Τροποποίηση της απόφασης 9/459/27.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους»

 

453. ΕΚ 27/606/22.12.2011 (ΦΕΚ/Β/3053/30.12.2011)

 

Τροποποίηση της απόφασης 4/459/27.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2453/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς»

 

454. ΕΚ 28/606/22.12.2011 (ΦΕΚ/Β/3053/30.12.2011)

 

Τροποποίηση της απόφασης 8/459/27.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2456/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»

 

455. ΕΚ 29/606/22.12.2011 (ΦΕΚ/Β/3053/30.12.2011)

 

Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2455/31.12.2007), 2/459/27.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2457/31.12.2007), 3/459/27.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2463/31.12.2007), 5/459/27.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2454/31.12.2007)

{slide=Υπουργικές Αποφάσεις}

Περιεχόμενα σε αρχείο excel

228. Αριθ. 57863/Β.2535/29.12.2011 (ΦΕΚ/Β/3041/30.12.2011)

Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008

{slide=Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος}

Περιέχομενα σε αρχείο excel.

181. ΠΔ/ΤΕ 2645/09.09.2011 (ΦΕΚ Β/2294/13.10.2011)

 

Υπολογισμός Σταθμισμένων Ανοιγμάτων για Θέσεις σε Τιτλοποίηση– Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2633/29.10.2010

 

182. ΠΔ/ΤΕ 2646/09.09.2011 (ΦΕΚ Β/2257/10.10.2011)

 

Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς – Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2591/20.8.2007

{/slide}